Essays about: "livscykel: påverkansbedömning"

Found 1 essay containing the words livscykel: påverkansbedömning.

  1. 1. Nitrogen footprint vs. life cycle impact assessment methods : a comparison of the methods in a case study

    University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

    Author : Erika Perming; [2012]
    Keywords : atmosfärvetenskap och biogeokemiska kretslopp; life cycle; footprint; physical geography; geography; nitrogen; impact assessment; atmospheric sciences and biogeochemical cycles; kväve; fotavtryck; livscykel: påverkansbedömning; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Kväveföreningar påverkar miljön på flera sätt när de kommer ut i luft och vatten, bland annat så sker övergödning och försurning men även ozonkoncentrationen kan påverkas i troposfären och stratosfären. Effekterna som kväve ger upphov till har inte fått mycket uppmärksamhet i klimat- och miljödebatter, istället har fokus varit koldioxidutsläppen. READ MORE