Essays about: "local literature of stress"

Showing result 11 - 15 of 32 essays containing the words local literature of stress.

 1. 11. Urban grönstruktur och hälsa : en systematisk litteraturstudie av kvalitetsaspektens betydelse och relevans

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Kyrö; Julia Åstrand; [2019]
  Keywords : urban grönstruktur; urban hälsa; kvalitet; mental hälsa; fysisk hälsa;

  Abstract : Det finns i dagsläget många studier som visar på en koppling mellan urban grönstruktur och positiva hälsoeffekter men trots att forskningen gällande dessa hälsoeffekter ökar, behandlar de flesta studierna fortfarande urbana grönområden som en homogen massa. Det finns alltså fortfarande en kunskapslucka gällande huruvida någon speciell egenskap och/eller kvalitetsaspekt av grönstruktur genererar bättre eller sämre effekter sett till hälsa. READ MORE

 2. 12. Infuence of the modelling of truss joints made of hollow tube sections in finite element models

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Mattheüs Lucassen; [2019]
  Keywords : Truss joints; Circular Hollow Sections CHS ; Fatigue; Finite Element Modelling FEM ; Crane; Boom section; Local joint exibility LJF ; Stress concentration factors SCF ; Fackverksled; Cirkulära ihåliga proler; Utmattning; Finita Elementmetoden FEM ; Kran; Kranarmsektion; Lokal ledexibilitet; Spänningskoncentrationsfaktorer.;

  Abstract : Several boom segments form the crane boom. These segments are often truss structures formed out of circular hollow sections, which are welded together forming the truss joints. A adequate modelling of these truss joints is very important for operational strength and life. READ MORE

 3. 13. Exploring complex pathways in the climate change, vulnerability and conflict nexus in Alta Verapaz, Guatemala

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Caroline Long; Markus Hatting; [2018]
  Keywords : Climate Change; Violent Conflict; Vulnerability; Adaptive Capacity; Fragility; Resilience; Governance; Land-grabbing; Social Sciences;

  Abstract : The climate change and conflict nexus has been the focus of much debate and speculation in academic circles as well as public discourse. Much of the existing research has been undertaken by studies using quantitative methods, which intend to prove or disprove the existence of a causal relationship. READ MORE

 4. 14. Lateral stability analysis of frames for civilianaircraft structures

  University essay from Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära

  Author : Oscar Grossmann; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The fuselage of a civilian airplane is a quite complex structure build from slendermembers and panels. Slender members are essential to minimize the weight of theairplane. These slender structures are at risk of buckling due to high compressiveloads. READ MORE

 5. 15. Biodiversitet i det urbana landskapet : implementering av ekologiskt hållbara miljöer i det urbana landskapet och dess inverkan på människans meningsskapande samt attityder

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Yttermalm; [2016]
  Keywords : biodiversitet; ekologiskt hållbara miljöer; ekologisk design; hållbar estetik; meningsskapande; attityder; urbana landskap; landskapsarkitektens yrkesroll;

  Abstract : Uppsatsen belyser ett viktigt problem, nämligen att det generellt kan konstateras att sättet de urbana landskapen utformas på idag varken gynnar den ekologiska hållbarheten eller biodiversiteten. På lång sikt skapas det stora problem då ett hållbart ekosystem samt biodiversitet lägger en stabil grund för att klara framtida klimatpåfrestningar. READ MORE