Essays about: "loose spaces"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the words loose spaces.

 1. 1. Transreality

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Emmelina Gateman; [2020]
  Keywords : virtual; representation; video game design; low poly; image fabrication; displacement; worldbuilding;

  Abstract : How can we as architects interact with external practices, such as video games? Are there relevant aspects to be found, and what are the ways in which they could be approached? This project grounds itself in three different personal interests; architecture, digital design tools and video games, or more specifically: ”What kind of architectural expressions and spaces could be created if we design in the borderland between the real and the virtual game?” This is an experimental project that approaches a few aspects of video game design, as well as potential qualities of virtual worlds. It concerns itself with image based digital massing, level design as basis for program or composition on site, as well as being on the border between the real and the virtual. READ MORE

 2. 2. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Vera Shaswar; [2020]
  Keywords : äldre; barn; utemiljö; samverkanshus; förskola; vård- och omsorgsboende; ålderssegregering;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker barns och äldres behov av utemiljöer och huruvida en gemensam utemiljö kan uppfylla båda gruppers behov. I uppsatsen undersöks och presenteras egenskaper i miljön som barn gynnas av i sin lek och utveckling. READ MORE

 3. 3. Att vara eller inte vara en del av staden : en undersökande studie av det materiella rummets inverkan på människors möjligheter till personliga uttryck i städer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Fjällbäck; [2018]
  Keywords : appropriation; urban; deltagande; offentliga platser; demokrati; arkitektur; personligt uttryck; rätt till staden;

  Abstract : Det offentliga rummet har spelat en betydande roll för demokratiseringsprocesser under snart fem tusen år. I Sverige är dessa ytor fortfarande platser där människor ska ha möjlighet att uttrycka sig personligt och på så vis göra sig till en del av det gemensamma samhället. READ MORE

 4. 4. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Backman; Ann-Sofie Johansson; [2018]
  Keywords : playspots; punktvisa insatser; lekvänlighet; lekmiljö; stadsrum; aspekter; gestaltning;

  Abstract : I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. READ MORE

 5. 5. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Andersson; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; barnvänlighet; lekplats; lekmiljöer; lekfullhet; planeringsverktyg; planering; förvaltning; Falkenbergs kommun;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att undersöka vad hållbarhet innebär när det gäller utveckling av lekplatser i kommunal regi. För att försöka uppnå syftet utgår undersökningen ifrån tre olika nivåer som på varierande sätt kan tänkas beröra och påverka en kommunal lekplatsutveckling – Lekplatsens egenskaper, Geografisk kontext samt Kommunala strategier. READ MORE