Essays about: "målkonflikter"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word målkonflikter.

 1. 1. Målkonflikter och styrning i fjällnära skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Forssén; [2019]
  Keywords : skoglig policyanalys; allmännningsskog; governance; nyckelbiotopsinventering; hållbart skogsbruk; casestudie;

  Abstract : Skogen är en resurs som i omställningen till ett hållbart samhälle förväntas producera olika värden och nyttor. I praktiken har olika sätt att betrakta hållbarhet skapat målkonflikter när allt fler aktörer inkluderas i policyområdet skog. READ MORE

 2. 2. Deltagande planering vid tätorsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Agnieszka Björk; [2018]
  Keywords : hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Abstract : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. READ MORE

 3. 3. Identifying Synergies and Trade-offs between the Grand Ethiopian Renaissance Dam and the Sustainable Development Goals

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Sandra Thengius; Olivia Preston; [2018]
  Keywords : Sustainable Development Goals; Hydroelectric power; Grand Ethiopian Renaissance dam; Synergies; Trade-offs; Globala Målen; Vattenkraft; Renässansdammen; Synergier; Målkonflikter;

  Abstract : The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is a large hydropower project currently under construction in Ethiopia. Supposedly it will benefit the people of Ethiopia through an increased access to electricity, but it is also associated with complex political relations between Ethiopia and the neighbouring countries Egypt and Sudan. READ MORE

 4. 4. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Adam Skovdal; [2017]
  Keywords : feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. READ MORE

 5. 5. Organising and translating social sustainability : A study of difficulties in implementing social strategies in municipal urban planning

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Maria Strandberg; [2016]
  Keywords : Social sustainability; sustainability strategies; municipal urban planning; implementation; Actor Network Theory; Social hållbarhet; hållbarhetsstrategier; kommunal stadsplanering; implementering; aktör- nätverksteori;

  Abstract : During the past decade policies and strategies for social sustainability have been developed in order to draw attention to the issue of redistribution of resources in the city and the creation of environments for everyone, and to “enhance social sustainability” is a common policy objective in contemporary Swedish urban planning. It is, however, not clear or predictable what social strategies actually deliver in terms of tangible results. READ MORE