Essays about: "mångfald"

Showing result 1 - 5 of 669 essays containing the word mångfald.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 2. 2. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 3. 3. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Larsson; [2022]
  Keywords : changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Abstract : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. READ MORE

 4. 4. Urban natur : design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hedvig Jansson; [2022]
  Keywords : Urbana grönområden; Urban natur; Urban vildhet; Naturupplevelser i urbana områden; Biologisk mångfald i urbana områden;

  Abstract : Uppsatsen undersöker hur design av grönområden skulle kunna se ut om de gjordes med målen att skapa värden för biologisk mångfald och tillgängliggöra naturupplevelser för människor i staden, med ett designförslag av en befintlig park i Malmö som fallstudie. I växande städer är förtätning en strategi för att minska städers utbredning och konsumtion av omgivande landområden vilket innebär en allvarlig påverkan på biologisk mångfald. READ MORE

 5. 5. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Rundlöf; [2022]
  Keywords : Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Abstract : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. READ MORE