Essays about: "matchning av parter"

Found 4 essays containing the words matchning av parter.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Elinore Einarsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; matchningsprocess; matchning av parter; lämna över lantbruksföretag utanför familjen; inträdesbarriär lantbruk; förvärva lantbruksföretag; ägarskifte småföretag; förvaltningsprocess; transfer of ownership; succession; matching process; matching of persons; transfer farms outside the family; entrance barrier agriculture; acquire agricultural companies; management process; change of ownership in small business;

  Abstract : Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. READ MORE

 2. 2. Matching Methods for Information Sharingwith Supply Chain Context

  University essay from KTH/Industriell Management

  Author : MICHAEL HÅKANSSON; [2016]
  Keywords : information sharing; information integration; supply chain; retail; data sharing; data; informationsdelning; informationsintegrering; distributionskedja; detaljhandel; datadelning;

  Abstract : The productivity and competitiveness of companies fundamentally depend on their ability to handle information. With the available technology, the opportunities to collect and utilise information are better than ever. One of the industries that has proven to benefit significantly from analysing large quantities of information is the retail industry. READ MORE

 3. 3. Competence Advantage: Lost in Translation A study of how Swedish MNCs ideas influence their Chinese subsidiaries competence supply

  University essay from Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Author : Rikard Sandberg; [2013-11-12]
  Keywords : Organisationskoncept; Översättning; Organisering; Narratives; Kompetensförsörjning; Institutionell Teori; Kina; MNCs;

  Abstract : Att rekrytera och behålla attraktiv och relevant personal har pekats ut som en stor utmaning för svenska multinationella företag (MNCs) som arbetar i Kina. Samtidigt som Kina har sett en kraftig expansion inom högre utbildning har efterfrågan på medarbetare som har mer avancerade kompetenser ökat. READ MORE

 4. 4. Norra Skogsägarnas position som trävaruleverantör : en marknadsstudie mot bygghandeln i Sverige och Norge

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Robert Holmgren; [2011]
  Keywords : Kundvärde; Bygghandel; Servicegrad; Trävaruleverantör;

  Abstract : Kundanpassningar inom den svenska sågverksnäringen är nödvändigt för att stärka branschens konkurrenskraft. Dock innebär kundanpassningar resurskrävande investeringar genom hela värdekedjan från skog och industri till marknad. Investeringarna bör baseras på god kunskap om vad kunderna efterfrågar. READ MORE