Essays about: "mekaniskt snytbaggeskydd"

Found 3 essays containing the words mekaniskt snytbaggeskydd.

 1. 1. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
  Keywords : mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

  Abstract : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. READ MORE

 2. 2. Mekaniskt snytbaggeskydd

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Thomas Jonsnäs; [2012]
  Keywords : Plantering; Plantrör; Snytbagge;

  Abstract : Insecticides will be removed from Swedish forestry, at present insecticides are used to treat our seedlings to avoid them from being attacked by pine weevils. With the forthcoming ban on insecticides alternative protective measures will have to be tested. READ MORE

 3. 3. Markbehandling på boreal skogsmark med fokus på markberedning : en litteraturöversikt

  University essay from SLU/Dept. of Silviculture

  Author : Eric Lammi; [2006]
  Keywords : markbehandling; markberedning; sådd; naturlig föryngring; hyggesbränning; nyrisplantering;

  Abstract : Syftet med föreliggande arbete är att utreda några markbehandlingsmetoders för och nackdelar, samt när och var de bör användas. De markbehandlingsmetoder som behandlas är plöjning, högläggning, harvning, fläckmarkberedning, inversmarkberedning, ångbehandling, mikropreparering, nedmyllning av frön samt grönrisplantering. READ MORE