Essays about: "metan"

Showing result 1 - 5 of 76 essays containing the word metan.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 2. 2. Dynamics of a spin-forbidden reaction transforming methane to methanol

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Author : Susanna Olsson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Amanda Jacobsson; [2019]
  Keywords : LCA; mjölkgård; växthusgaser; klimatpåverkan; miljöpåverkan;

  Abstract : Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. READ MORE

 4. 4. Methane flux in the Doñana wetlands : Waterbird guano addition and benthicinvertebrate effects

  University essay from

  Author : Noa Ratia; [2019]
  Keywords : aquatic invertebrates; bottom-up effects; CH4; Doñana; greenhouse gases; mesocosm; methane; sediment cores; akvatiska evertebrater; bottom-up effekter; CH4; Doñana; mesokosm; metan; sedimentkärnor; växthusgaser;

  Abstract : Wetlands are globally important biogeochemical hotspots, and their roles as either significant sources of greenhouse gas or carbon sinks are strongly controlled by environmental drivers such as carbon, nitrogen, and phosphorus availability, which can stimulate emission of three greenhouse gases: nitrous oxide (N2O), carbon dioxide (CO2) and methane (CH4). Mounting evidence suggests that aquatic invertebrate activity can enhance wetland greenhouse gas flux, through bioturbation and bioirrigation of surrounding sediments. READ MORE

 5. 5. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Karin Tufvesson; [2019]
  Keywords : metanogener; metan; våmflora; metanreducerande strategier; djurvälfärd;

  Abstract : Allt fler blir medvetna om vikten av hållbar utveckling och klimatpåverkan. Metan, en potent växthusgas som bidrar till en ökad växthuseffekt är ofta i fokus. Inte sällan får idisslare bära den största skulden för det människoorsakade metanutsläppet. I idisslares våm finns nämligen mikroorganismer, metanogener, som bildar metan. READ MORE