Essays about: "miljökonsekvensbeskrivning"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word miljökonsekvensbeskrivning.

 1. 1. Landskapsarkitekter som samordnare : en studie av hur väl studenterna inom landskapsarkitektur förbereds för arbetet som samordnare i miljökonsekvensbeskrivningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Mårtensson; [2018]
  Keywords : miljökonsekvensbeskrivning; landskapsarkitektur; samordnare; utbildning; sakkunskap;

  Abstract : Landskapsarkitekter har länge haft en självklar roll som samordnare i miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Bakgrunden är att detta är processer kopplade till planprocessen av ett projekt, ett område som denna yrkesgrupp även kan medverka i. READ MORE

 2. 2. Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar : en illustration av hur ekosystemtjänster används vid miljöbedömningen av kommunala översiktsplaner

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Fia Lavemark; [2016]
  Keywords : ekosystemtjänster; miljökonsekvensbeskrivning; översiktsplan;

  Abstract : Vi människor blir i dagens samhälle mer och mer urbaniserade och strategin att förtäta städer används flitigt av många kommuner då det kan minska stadens miljöpåverkan. Trots detta är vi beroende av naturen och dess processer, så kallade ekosystemtjänster (EST). READ MORE

 3. 3. Miljökonsekvensbeskrivningens roll i översiktsplaner : en granskning med fokus på transparens, integrering och avvägningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Lundberg; [2016]
  Keywords : översiktsplan; miljökonsekvensbeskrivning; särskild sammanställning; miljömål; god bebyggd miljö; transparens; integrering;

  Abstract : In order to promote sustainable development in urban planning environmental impact assessment (EIA) for plans and programs that are likely to have significant environmental effects is established. An EIA aims to provide a high level of protection of the environment and contribute to the integration of environmental aspects into the preparation and adoption of plans and programs. READ MORE

 4. 4. Evaluation of Recycling & Reuse of Building materials from Demolition: Cost feasibility and environmental impact assessment

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Author : Emmanuel Serwanja; Maya Sheidaei; [2016]
  Keywords : Sweden; Demolition; C D waste; reuse recycle; environmental impact; life cycle assessment;

  Abstract : The processes of building construction and demolition lead to the generation of unwanted material on site. These materials are commonly referred to as construction and demolition waste.Wastes have a potential negative effect to the environment in form of pollution of land, water and air. READ MORE

 5. 5. Quality Assurance in the Review Process of the Swedish EIA System

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Camilla Mällberg; [2015]
  Keywords : quality assurance; EIA; CEAA; NCEA; commission; environmental impact assessment; burden of proof; EIS; transparency; independence; environmental impact statement; sustainable development; Sweden; Netherlands; environment; sustainability; review; impartiality; precautionary principle; environmental policy; environmental law; EU; Kvalitetssäkring; MKB; granskningsprocess; Sverige; Nederländerna; miljökonsekvensbeskrivning; hållbar utveckling; hållbarhet; miljö; EU; miljölagstiftning; miljöbalken;

  Abstract : By 2050, the world population is projected to exceed nine billion and sustainable development measures are therefore critical. There has been a clear consensus internationally regarding the importance of assessing projects’ environmental impacts as a mean to promote sustainable development. READ MORE