Essays about: "miljövård"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word miljövård.

 1. 1. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Milda Holmberg; [2020]
  Keywords : brownfield; ruderatmark; miljövård; bevarande; exploatering; föroreningar; naturvärden; biodiversitet; ekosystemtjänster;

  Abstract : Ruderatmarker, övergivna impediment som tidigare utvecklats för till exempel bostäder eller industri, som senare återkoloniserats med varierande ekologisk sammansättning är värdefulla för biologisk mångfald i urbana miljöer. Trots att de här markerna ofta har högre artdiversitet än mer intensivt skötta grönområden prioriteras de bort när det finns ett exploateringsbehov. READ MORE

 2. 2. Generell hänsyn vid Linköpings stifts föryngringsavverkningar

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jesper Hulterström; Katarina N Schultz; [2019]
  Keywords : naturvård; miljövård; naturvärde;

  Abstract : The 1970s are the year when the forest's environmental values are brought into Swedish forest policy for the first time. This after attention was paid to environmental problems in connection with industrialization. READ MORE

 3. 3. "Why not let us?" : Recognition and participation of samebys in a national park project: The case of Vålådalen-Sylarna-Helags

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Suzanne Gignoux; [2017]
  Keywords : conservation; Saami; sameby; Sweden; discursive institutionalism; conflict management; miljövård; same; samebyar; Sverige; diskursiv institutionalism; konflikthantering;

  Abstract : With different interests at stake, conservation is at the centre of power relations and negotiations over how best to manage a landscape, and is thus a potential source of conflicts, not only about how to manage the land, but also more importantly about what is just. In 2008 Sweden's National Park Plan, the creation of a national park in the area of Vålådalen-Sylarna-Helags in the county of Jämtland was recommended. READ MORE

 4. 4. Military and Nature : An environmental history of Swedish military landscapes

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Henrik Strömsten; [2016]
  Keywords : Military landscapes; Military geography; Swedish military; Historical ecology; Event ecology; Discourse analysis; Environmentalism; Militära landskap; Militärgeografi; Svensk militär; Historisk ekologi; Diskursanalys; Naturvård;

  Abstract : This thesis, an environmental history of a selected number of Swedish military training environments, is based on observation of military landscapes with a permanent presence of military-related objects and activities, all of which leave their traces in the environment, and how continued military activity is legitimised with environmental arguments. By also observing military policies and documents, I look into how the Swedish military frame their own training environments, and how ‘environmentalist’ discourses is adopted to justify past and present activities. READ MORE

 5. 5. Den mångfunktionella skogen – förutsättningar och möjligheter

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Mona Falck; [2012]
  Keywords : skog; skogslandskap; planering; landskapsplanering; brukarmedverkan; skogsbruk; mångbruk; hållbar utveckling; landsbygdsutveckling;

  Abstract : Denna uppsats utgår från författarens intresse för en hållbar landsbygdsplanering. Ämnet har avgränsats till skogslandskapet, då detta utgör en betydande del av den svenska landsbygden. READ MORE