Essays about: "multi-story parking structures"

Found 1 essay containing the words multi-story parking structures.

  1. 1. Vertical Public Space : multi-story parking structures potential in public space

    University essay from KTH/Urbana och regionala studier

    Author : Jonathan Eriksson; [2020]
    Keywords : multi-story parking structures; public space; retrofitting; urban design; strategic urban design; future public places; design methodology; P-hus Godsmagasinet;

    Abstract : Projektet syftar till att undersöka flervånings parkeringshus potential i omformning till offentliga utrymmen. Projektet grundar sig i ett alternativt framtidsscenario, där antalet bilar minskar i våra innerstadsområden i relation till ett mobilitetskifte kopplat till ny teknik och förändrade vanor i relaterat till mobilitet. READ MORE