Essays about: "municipalities"

Showing result 1 - 5 of 1374 essays containing the word municipalities.

 1. 1. The Perception of Socio-Demographic Risk Factors in Residential Fires

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Author : Emilia Wretman; Rebecca Wigervall; [2023]
  Keywords : Socio-demographic factors; social; factors; residential; fatal fires; inequality; perception; Technology and Engineering;

  Abstract : In this thesis, it is investigated how the general public and fire safety experts perceive the fire fatality risk of different socio-demographic factors in residential settings. Their perceptions were compared with how the socio-demographic factors correlate with the risk of fatal fires in residents in reality. READ MORE

 2. 2. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Aurell; [2023]
  Keywords : e-deltagande; medborgardeltagande; hållbar stadsutveckling; informations- och kommunikationsteknologier IKT ; planering; demokrati;

  Abstract : Uppsatsen syfte är att studera huruvida digitalt deltagande kan underlätta för planerare att stärka medborgardeltagandet i stadsutvecklingsprocesser, samt underlätta för själva medborgarna att delta. Digitalt deltagande ses som ett sätt att ta bort de traditionella hinder som finns för det fysiska deltagandet, i det att det är tids- och platsspecifikt. READ MORE

 3. 3. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Nadia Andersson; [2023]
  Keywords : Civilförsvar; lagring; livsmedelsstrategi; offentlig sektor; rotfrukter; SWOT-analys; totalförsvar;

  Abstract : Krig, pandemi, naturkatastrofer och flyktingkriser har skett mer frekvent de senaste åren. Med bakgrund av detta finns det ett ökat intresse för att skapa större förståelse för hur Sveriges krisberedskap ser ut idag och främst inom livsmedelsförsörjningen. READ MORE

 4. 4. Malmö stad & Lunds kommuns arbete med biologisk mångfald i stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Wahlberg; [2023]
  Keywords : Malmö stad; Lunds kommun; biologisk mångfald; stadsmiljö;

  Abstract : I detta arbete undersöker jag hur Malmö stad och Lunds kommun arbetar med att bevara och främja biologisk mångfald i stadsmiljö. Den biologiska mångfalden är livsviktig för människor och den värld vi lever i. READ MORE

 5. 5. Independent Schools and Academic Achievement: A Synthetic Control Approach on Swedish Municipalities

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Folke Schröder Frykhammar; Anna Sandros Hansson; [2023]
  Keywords : Education quality; School privatization; Vouchers; Education reform; Synthetic Control;

  Abstract : During the early 1990's, the Swedish school system underwent a period of groundbreaking reforms, including the contentious independent school reform. The reforms coincided with a decline of Swedish results in international educational assessments, leading to a debate on whether independent schools positively or negatively contribute to students learning. READ MORE