Essays about: "mykoremidering"

Found 1 essay containing the word mykoremidering.

  1. 1. Svamp som växtmaterial inom landskapsarkitektur : exempel på designprinciper

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Christopher Mörk; [2020]
    Keywords : svamp; mykorrhiza; landskapsarkitektur; biosorption; mykoremidering;

    Abstract : Ämnet för kandidatarbetet är svamp; den organism som först möjliggjorde för växter att vandra upp från haven på land för 450 miljoner år sedan. Kandidatarbetet undersöker svamp ur ett landskapsarkitekturperspektiv genom en litteraturgenomgång som sedan mynnar ut i ett antal designprinciper. READ MORE