Essays about: "näringsläckage"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word näringsläckage.

 1. 1. Hållabara fiskodlingssystem för framtidens livsmedelsproduktion

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Maria Gunnarsson; [2019]
  Keywords : Recirkulerande akvatiska system RAS ; fiskfoder; livsmedelsproduktion; hållbarhet;

  Abstract : Befolkningsmängden i världen ökar och en av de största utmaningarna som kommer med det är att kunna producera mer mat men som bidrar med så lite klimatpåverkan som möjligt. Djurproduktionen är starkt ifrågasatt och utnyttjandet av marina resurser är utnyttjad till max. READ MORE

 2. 2. Konsekvenser för svensk markanvändning vid övergång till EAT-Lancet kosten

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maja Håkansson; [2019]
  Keywords : livsmedelsproduktion; miljömål; ekologiska restprodukter; Sverige;

  Abstract : Svält är idag en stor global utmaning. Samtidigt äter andra delar av världens befolkningen kost som medför risker för hälsan. Dagens livsmedelsproduktion påverkarmiljön negativt när det gäller frågor såsom global uppvärmning och övergödning. READ MORE

 3. 3. Agroforestry i tempererat klimat : identifiering av kunskapsbehov och hypotesformulering för framtida forskning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Tove Sundström; [2019]
  Keywords : SAFE; alléodling; kolinlagring; nutrient pump; safety net hypothesis; läckage; mikroklimat; biomassa; beskärning;

  Abstract : Jordbruket behöver göras mer motståndskraftigt under ett klimat som är föränderligt, och negativ miljöpåverkan orsakad av jordbruk, exempelvis näringsläckage, utsläpp av växthusgaser och markerosion, behöver samtidigt minskas. I detta arbete presenteras agroforestry (medvetet användande av träd- och buskar på betes- och jordbruksmark) i tempererat klimat som jordbruksstrategi för att möta dessa behov, med stöd i det långliggande fältexperimentet SITES Agroecological Field Experiment (SAFE). READ MORE

 4. 4. Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier : nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maja Bladh; [2018]
  Keywords : övergödning; utbildning; elever; rasthagar; beteshagar; fosfor;

  Abstract : Övergödningen i Östersjön är ett stort problem. Alla länder runt om detta hav behöver gemensamt jobba för att minska övergödningen för att i sin tur främja ett livskraftigt ekosystem. En stor del i detta har länge varit, och är fortfarande, begränsningar av påverkan från jordbruket. READ MORE

 5. 5. Etablering av konventionell gräsfröodling i Västra Götaland och på Gotland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustaf Carlsson; Anton Björkqvist; [2018]
  Keywords : gräsfrö; Rörsvingel; Ängsgröe; etablering;

  Abstract : Intresset för gräsfröodling har ökat mot bakgrund av växtföljdens betydelse i det långsiktiga och mer hållbara jordbruket. Detta gäller i synnerhet rena växtodlingsgårdar med fokus på spannmålsproduktionen eftersom dessa gårdar ofta inte har tillgång till stallgödsel som kan tillföra större mängd organiskt material till jorden. READ MORE