Essays about: "naturlig föryngring"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words naturlig föryngring.

 1. 1. Sambandet i tallungskog mellan skötselmetod och älgbetesskador

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Christian Tunell; [2019]
  Keywords : betestryck; toppskottsbete; stambrott;

  Abstract : Moose cause major problems in our young pine forest stands. This study is trying to investigate the casual reactions of damages to stands and to individual trees caused by moose. The study is based on data from 16 objects in Vemhåns Moose Management Area. READ MORE

 2. 2. Inverkan av föryngringsintensitet på tidig etablering efter schackrutehuggning

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Fernemar; [2018]
  Keywords : luckhuggning; schackrutehuggning; naturlig föryngring; kalhyggesfritt; skogsbruk;

  Abstract : Denna studie avser inverkan av föryngringsintensitet efter schackrutehuggning (kal-avverkade luckor och kvarstående skärmar däremellan) i ett fältförsök i Jämtland som anlades 2012-2013 i ett tallbestånd. Syftet var att tre år efter föryngringsåtgärd utförts kvantifiera inverkan av olika metodval för föryngring i schackrutehuggningens luckor (fem nivåer, från enbart naturlig föryngring till markberedning och plantering inkl. READ MORE

 3. 3. Hur tidpunkten för och samordningen av föryngringsåtgärder påverkar föryngringsresultatet och konkurrenstrycket i plantskogen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sanna Nilsson; [2018]
  Keywords : björk; gran; kalmarkstid; konkurrensindex; markberedning; plantering; planteringsmånad; tall; birch; competition index; fallow period; pine; planting; planting month; scarification; spruce;

  Abstract : Enligt Skogsvårdslagen skall åtgärder för etablering av nästkommande bestånd senast vara vidtagna under det tredje året efter avverkning och lagen begränsar sålunda den längst tillåtna kalmarkstiden. Kalmarkstidens längd är känd att påverka faktorer av betydelse för föryngringsresultatet, men kan även tänkas påverka det konkurrenstryck planterade plantor senare utsätts för från naturligt föryngrade plantor. READ MORE

 4. 4. Naturlig föryngring efter brand : Fyra trädarters etablering i relation till mikromiljö och spridningsavstånd på Salabrännan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Maria Jakobsson; [2017]
  Keywords : Plantetablering; mikromiljö; bränningsdjup; spridningsavstånd; skogsbrand; Salabrännan; Västmanland; Seedling establishment; microenvironment; fire severity; depth of burn dispersal distance; forest fire; Västmanland;

  Abstract : Sommaren 2014 inträffade i Västmanland en med Sveriges mått mätt mycket stor brand, Salabranden. Brandfältet, och i synnerhet den del som blivit naturreservat, ger en unik möjlighet att studera hur den naturliga plantetableringen efter brand ser ut för några av Sveriges vanligast förekommande trädslag. READ MORE

 5. 5. Tallarna växer : en studie om föryngringsarbetet av tallpelarsalen på Skogskyrkogården

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andreas Ädling; [2017]
  Keywords : Skogskyrkogården; föryngring; visuell analys; tallpelarsal; tall; pinus sylvestris;

  Abstract : Syftet med detta examensarbete är att undersöka och diskutera hur föryngringen av tallbestånd med tallpelarsalskaraktär har utförts i Sverige med fokus på Skogskyrkogården i Stockholm. Detta genomfördes med två olika metoder: en intervjustudie, med en kompletterade källstudie, och en visuell analys. READ MORE