Essays about: "naturliga fiender"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the words naturliga fiender.

 1. 1. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Keywords : Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Abstract : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. READ MORE

 2. 2. Blomsterremsors påverkan på individantalet av marklevande organismgrupper : jämförelse av fallfälleprover tagna från annuella och perenna blomsterremsor

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Lina Karm Togo; [2021]
  Keywords : nyttodjur; diversitet; jordbruk; naturliga fiender; biologisk bekämpning; Samzoner;

  Abstract : Dagens stordriftsjordbruk bidrar till ett alltmer homogent landskap, vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som människor är beroende av. För att motverka förlusten av arter är det viktigt att gynna tillräckligt stora populationer för framtiden. READ MORE

 3. 3. Samodling med tio vanliga frilandsodlade grönsaker : effekter på skörd, sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och växtnäringsförsörjning

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Nina Knutsson; [2021]
  Keywords : samodling; bondböna; åkerböna; dill; lök; morot; potatis; pumpa; squash; rödbeta; sallat; vitkål; ärta; ärt; intercropping; multicropping; mixed crop; companion crop; fava bean; dill; onion; carrot; potato; pumpkin; squash; beetroot; lettuce; cabbage; pea;

  Abstract : Ekologisk odling, med bevisade miljömässiga fördelar, ger ofta lägre skördar per hektar än konventionell odling. I denna uppsats samlas vetenskaplig information om hur samodling påverkar skörd och bakomliggande effekter som sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och näringsförsörjning vid samodling av tio frilandsgrönsaker: bondböna/åkerböna, dill, lök, morot, potatis, pumpa/squash, rödbeta, sallat, vitkål och ärtor. READ MORE

 4. 4. Virus yellows in sugar beets in Sweden and Europe

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Biology

  Author : Alma Gustavsson Ruus; [2020]
  Keywords : virus yellows; BYV; BMYV; BChV; BWYV; sugar beet; Myzus persicae; green peach aphid; Aphis fabae; black bean aphid; neonicotinoids;

  Abstract : This thesis describes virus yellows in sugar beets and converse both older and new knowledge about the viruses, vector and host relations and the control measures against the disease. The aim is to explore new potential control measures and to predict how the disease may affect agriculture in the future. READ MORE

 5. 5. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE