Essays about: "naturvård"

Showing result 1 - 5 of 91 essays containing the word naturvård.

 1. 1. Användning av getter för naturvård i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Josefin Sandelius; [2019]
  Keywords : bete; sly; brandgator; betesmarker;

  Abstract : Getter finns i hela världen. De har som störst betydelse i utvecklingsländer, men har även haft betydelse i Sverige för produktion av mjölk, kött, hudar, ragg och horn. Under mitten av 1800-talet fanns det cirka 170.000 getter i landet, men de minskade kraftigt när skogsindustrin tog fart, eftersom att de ansågs förstöra skog och mark. READ MORE

 2. 2. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ylva Eriksson; [2019]
  Keywords : planeringsunderlag; naturvårdsprogram; naturvård; fysisk planering; kunskapsöverföring;

  Abstract : Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. READ MORE

 3. 3. Bryr sig baggarna om skogen brinner? : jordlöpares respons på naturvårdsbränning och luckhuggning

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Richard Larsson; Maja Nilsson; [2018]
  Keywords : jordlöpare; Carabidae; biologisk mångfald; naturvård; naturvårdsbränning; luckhuggning;

  Abstract : Mänsklig markanvändning har förändrat förekomsten och strukturen av habitat för en stor del av världens växter och djur. I Sverige är skogsbruket mycket omfattande, mekaniserat och effektivt vilket resulterar i att en stor del av landytan är direkt påverkad av skogsskötsel. READ MORE

 4. 4. Sveriges strategier för bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet : en jämförelse av fyra länsstyrelsers aktiva åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Matilda Fahlgren; [2018]
  Keywords : nyttoinsekt; biologisk mångfald; miljökvalitetsmål; odlingslandskap; länsstyrelse; ekosystemtjänster; agrikultur; jordbruk; naturvård;

  Abstract : Hotet mot den biologiska mångfalden är överhängande och ekosystem förstörs världen över på grund av mänsklig aktivitet. Det intensiva, enformiga jordbruk som bedrivs i världen idag påverkar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet negativt. READ MORE

 5. 5. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ru Amanda Winroth; [2018]
  Keywords : våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. READ MORE