Essays about: "naturvård"

Showing result 1 - 5 of 113 essays containing the word naturvård.

 1. 1. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 2. 2. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Larsson; [2022]
  Keywords : changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Abstract : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. READ MORE

 3. 3. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Keywords : naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Abstract : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. READ MORE

 4. 4. Besökare som naturvårdare - Fallstudie Nämdöskärgården : naturvägledning som verktyg

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Dilara Cicek; [2022]
  Keywords : Stockholms skärgård; miljövård; miljöskydd; naturvård; skyddsområde; resande; naturbevakare; naturvårdsbiolog; bevarare;

  Abstract : Turister kan gynna gräsmarker och skydda havsfåglar som sillgrisslor emot predatorer genom endast närvaro. Det finns också aktiva exempel där lokala dykare och turister hjälper till att fånga den invasiva drakfisken i Mexiko som sen serveras på restaurang till turister. READ MORE

 5. 5. Skogsbrukselevers syn på möjligheterna inom skogsbranschen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Sanna Karlsson; [2022]
  Keywords : naturbruksprogrammet; skogsbruk; enkätundersökning;

  Abstract : Kompetens behövs inom alla områden i den växande skogsbranschen. Bland annat krävs skickliga skogsmaskinförare och röjare för att bibehålla den skogliga produktionen. Skogsmaskinförare, som riskerar att i framtiden bli ett bristyrke, har hittills inte varit ett yrke som attraherar kvinnor i någon större omfattning. READ MORE