Essays about: "need for Biofuels"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the words need for Biofuels.

 1. 1. Fuel Transition for Gas Turbines : In a Changing European Energy Landscape

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Lovisa Langerak; [2023]
  Keywords : energy technology; gas turbine; energy transition; Europe; green fuels; hydrogen; ammonia; biofuels; energiteknik; gasturbin; energiomställning; Europa; gröna bränslen; vätgas; ammoniak; biobränslen;

  Abstract : The transition to renewable energy sources is vital to mitigate global warming and achieve the climate targets set by the EU. The availability of natural gas in Europe is challenged due to the Russian invasion of Ukraine, leading to a shift towards fossil-free alternatives. READ MORE

 2. 2. Greenhouse Gas Emissions Reduction in the Heavy-Duty Transport Sector - A Case Study of Renewable Energy Carriers in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Author : Karolina André; William Degerstedt; [2021]
  Keywords : Battery electric vehicle; Biofuels; Greenhouse gas; Heavy-duty vehicles; LCA; Renewable energy carriers; Renewable fuels; TCO; Transport sector; Well-to-wheel; Technology and Engineering;

  Abstract : Den svenska transportsektorn står för ungefär en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och släppte 2019 ut 16,4 Mt CO2-ekvivalenter. Av dessa står den tunga vägtrafiken för cirka 20 % och är efter passagerarfordonen den största källan till utsläpp av växthusgaser inom sektorn. READ MORE

 3. 3. Transformation of the Aviation industry : Exploring alternative renewal fuel pathways

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Michele Zoccatelli; Edoardo Nascimbeni; [2021]
  Keywords : Climate change; aviation; alternative fuels; modelling scenarios; hydrogen; biofuels; electric aircraft; Klimatförändringar; flyg; alternativa bränslen; modelleringsscenarier; väte; biodrivmedel; elflygplan;

  Abstract : This master thesis will be part of a larger project called Sustainable Energy Transition in Aviation (SETA), which will be done in collaboration with the Division of Sustainability, Industrial Dynamics and Entrepreneurship (SIDE) at INDEK. The overall thesis aims to contribute to accelerate the energy transition within the aviation sector, with a focus on three technologies: bio-based jet fuels, hydrogen fuels and electrical aircraft. READ MORE

 4. 4. DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Gundberg Aronsson; [2020]
  Keywords : Dimetyleter; biodrivmedel; bioDME; ”well-to-wheel”; fossilfritt; jordbruk; odling; hållbart; beredskap; livsmedelsförsörjning;

  Abstract : Sverige har satt som mål att nettoutsläpp från fossila bränslen ska vara borta till 2045 och mycket behöver göras för att Sverige ska uppnå det målet. Det går att konstatera att Sverige går snabbt framåt med att byta ut fossila bränslen i fordon och har redan nått en nivå på 23 % biokomponenter i drivmedel, den högsta nivån bland länderna i Europeiska Unionen. READ MORE

 5. 5. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Bengtsson; [2020]
  Keywords : attityd; skogsbränsle; skogsskötsel; konfliktbestånd; enkätundersökning;

  Abstract : Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. READ MORE