Essays about: "nivåskillnad"

Found 5 essays containing the word nivåskillnad.

 1. 1. Separering av gående och cyklister : en studie av Uppsalas, Köpenhamns och Nederländernas arbete för ökad cykeltrafik

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Konrad Kowalik; [2016]
  Keywords : separation; cyklist; fotgängare; framkomlighet; trygghet;

  Abstract : Separering av fotgängare och cyklister har en inverkan på cyklisters framkomlighet och fotgängares upplevda trygghet. Hur separeringen ska utformas beror på situationen. I svenska städer är det vanligt att trafikslagen separeras av en heldragen vit skiljeremsa. READ MORE

 2. 2. EU Counterterrorist Sanctions and Individual Rights : An Examination of the Potential Difference in Level of Protection within the AFSJ and CFSP

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Viktoria Nilsson; [2015]
  Keywords : EU Law;

  Abstract : The AFSJ is an area of law developed through the purpose of creating and withholding internal security and justice. This area is of vast importance due to both the realization of an internal market and a Union without internal borders. READ MORE

 3. 3. Att forma marken och skapa upplevelse : om hur nivåskillnader och höjdsättning påverkar den rumsliga upplevelsen av en plats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Söderholm; [2014]
  Keywords : höjdsättning; höjdskillnad; nivåskillnad; markform; rumslighet; platsskapande;

  Abstract : Syftet med detta examensarbete har varit att skaffa en både bredare och djupare förståelse för hur olika platser påverkas av hur marken är formad. Hur påverkar markens form hur en plats upplevs, hur det känns i kroppen, hur människor agerar, rör sig, tittar? Huvudfrågan har under arbetets gång varit: hurdan är den rumsliga upplevelsen av en plats, med hänsyn till markens form och lutning? Metoden för att finna svar har varit att dels söka i litteratur, se vilka teorier det finns om detta sedan innan, och om det finns några motstående teorier. READ MORE

 4. 4. Livet på ett garagetak : en utvärdering av underbyggda bostadsgårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Susanna Hogell; [2013]
  Keywords : bostadsgård; underbyggd; takbjälklag; parkeringsgarage; garage; brister; kvaliteter; upplevelsevärden; funktioner; utformning;

  Abstract : Förtätning av städer har blivit en allt mer förekommande lösning på dagens stadsbyggnadsfrågor. När det gäller förtätning och expansion så är Malmö inget undantag. Genom denna typ av åtgärd i redan byggd miljö kan Malmö växa med minst 100 000 invånare inom loppet av en 20-årsperiod. READ MORE

 5. 5. Indirekt blodtrycksmätning hos hund och katt

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ulrika Holmér; [2003]
  Keywords : blodtryck; metod; mätning; blodtrycksmätning; indirekt blodtryck;

  Abstract : The objective of this study was to study the agreement between two methods of indirect bloodpressure measurement in dogs and cats and to establish the within-method variation for the methods. The utility and practicality in the clinical setting were also evaluated for the both methods. READ MORE