Essays about: "nutrient leaching"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the words nutrient leaching.

 1. 1. Spill vid skörd av vallensilage

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Amanda Zetterberg; [2019]
  Keywords : fältförluster; mekaniska förluster; spill vid skörd av vall;

  Abstract : Spill vid skörd av vallensilage är ett ämne som inte är så väl uppmärksammat på samma sätt som till exempel spillet vid skörd av spannmål. Vallskördens spill är komplext då det är många faktorer som påverkar hur stort spillet blir samt var i skördekedjan de uppkommer. READ MORE

 2. 2. Long-term application of digestate and biofuel ash to arable soil : effects on the solubility of Cd, Al and trace metals as evidenced by simulated scenarios

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Elias Bäckström; [2018]
  Keywords : cadmium; fertilizer; Visual MINTEQ;

  Abstract : The importance of nutrient recycling could not be emphasized enough in to-day’s society. Reduction of waste as well as recycling of nutrients would be the result if ash and biogas digestate could be used as fertilizer. However, the solubility of Cd, Al and micronutrients might be affected in a different way than by standard fertilizers. READ MORE

 3. 3. Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier : nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maja Bladh; [2018]
  Keywords : övergödning; utbildning; elever; rasthagar; beteshagar; fosfor;

  Abstract : Övergödningen i Östersjön är ett stort problem. Alla länder runt om detta hav behöver gemensamt jobba för att minska övergödningen för att i sin tur främja ett livskraftigt ekosystem. En stor del i detta har länge varit, och är fortfarande, begränsningar av påverkan från jordbruket. READ MORE

 4. 4. Växtnäringsläckage från hästhagar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Matilda Larsson; [2018]
  Keywords : fosfor; häst; kväve; mockning; utfodring; växtnäringsläckage;

  Abstract : I hästens urin och träck finns kväve och fosfor som är två växtnäringsämnen som till stor del bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Det finns risk att dessa växtnäringsämnen läcker från hästhagarna om inte hagarna sköts om på rätt sätt. READ MORE

 5. 5. The environmental performance of Swedish food production : an analysis of agri-environmental indicators

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Danira Behaderovic; [2018]
  Keywords : nutrient leaching; nitrogen; phosphorus; greenhouse gases; ammonia; pesticides;

  Abstract : In the European Union 43.5% of the land area is used for agricultural purposes, providing food, feed and fiber for the population, but also causing detrimental environmental impact. READ MORE