Essays about: "nyrisplantering"

Found 1 essay containing the word nyrisplantering.

  1. 1. Markbehandling på boreal skogsmark med fokus på markberedning : en litteraturöversikt

    University essay from SLU/Dept. of Silviculture

    Author : Eric Lammi; [2006]
    Keywords : markbehandling; markberedning; sådd; naturlig föryngring; hyggesbränning; nyrisplantering;

    Abstract : Syftet med föreliggande arbete är att utreda några markbehandlingsmetoders för och nackdelar, samt när och var de bör användas. De markbehandlingsmetoder som behandlas är plöjning, högläggning, harvning, fläckmarkberedning, inversmarkberedning, ångbehandling, mikropreparering, nedmyllning av frön samt grönrisplantering. READ MORE