Essays about: "offentliga miljöer"

Showing result 1 - 5 of 129 essays containing the words offentliga miljöer.

 1. 1. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 2. 2. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Arai; [2020]
  Keywords : påverkbar lekplats; lekmiljö; löst material; loose parts; påverkbara lekredskap; Malmös temalekplatser;

  Abstract : Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. READ MORE

 3. 3. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Selma Ogden; [2020]
  Keywords : gata; funktion; design; framkomlighet; aktivitet; attraktivitet;

  Abstract : Masteruppsatsen behandlar frågor kring utformning (design) och användning (funktion) av allmän plats. Uppsatsen syftar till att ta fram riktlinjer för hur landskapsarkitekter och andra specialister bör ta hänsyn till funktionskrav vid utformningen av offentliga gatumiljöer. READ MORE

 4. 4. Materialval : återanvändning av markmaterial

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Iman Abusharar; [2020]
  Keywords : markmaterial; betong; tegel; natursten;

  Abstract : Grunden till detta arbete är att utveckla en förståelse för hur betong, tegel och natursten fungerar i våra utemiljöer och hur dessa kan återanvändas. För att kunna påverka materialvalen i våra offentliga miljöer behöver entreprenörer, beställare och projektörer som har möjligheten att påverka börja göra det och hitta lösningar för att få det att fungera hållbart och ekonomiskt. READ MORE

 5. 5. Placemaking som metod för landskapsarkitekter : en studie av möjligheter och svårigheter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna-Stella Eriksson; Kirsten Waaler; [2020]
  Keywords : Placemaking; Urban Design; Do-It-Yourself Urbanism; Informell placemaking; Formell placemaking;

  Abstract : Vid skapandet av offentliga rum i urbana miljöer ställs hårda krav på landskapsarkitekter. Den idealiska utformningen ska bidra till en positiv samhällsutveckling där fokus läggs på sociala, ekologiska och estetiska värden. READ MORE