Essays about: "offentliga platser"

Showing result 1 - 5 of 203 essays containing the words offentliga platser.

 1. 1. Tensta City Hall

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Hanna Bergström; [2021]
  Keywords : Tensta; betong; stadshus; kommunhus; publikt; kontor; mötesplats; medborgare;

  Abstract : A city hall is a building for the inhabitants, a building where the administration of inhabitants is being held but also where the people are encouraged to take part in public space and give it their form. The city hall is a room for social interactions and architecture’s interaction with local democracy. READ MORE

 2. 2. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Taylor; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Abstract : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. READ MORE

 3. 3. En hälsofrämjande skog är en gammal skog : ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Louise Almén; [2021]
  Keywords : hälsofrämjande skog; upplevelsevärden; mångbruk; rekreation; skoglig planering;

  Abstract : Intresset för naturvistelse, från allmänheten såväl som från privata- och offentliga aktörer, har nyligen ökat och forskning i ämnet har kunnat påvisa allt tydligare resultat vilka förespråkar naturen som hälsofrämjande arena. Detta har bidragit till att det idag finns ett behov av att öka vår förståelse kring vilka kvaliteter i naturen som är värdefulla ur hälsosynpunkt, för att kunna identifiera, skydda och utveckla dessa miljöer för framtiden. READ MORE

 4. 4. Solbergsparken : ett gestaltningsförslag för parkområdet Solberget i Växjö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Svantesson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; Solberget; Solbergsparken; Hovsbergsparken; privat; semiprivat; halvprivat; halvoffentligt; offentligt; tydligt; tryggt; tillgänglig;

  Abstract : “For over a thousand years, Solberget has proudly guarded life in Växjö. The famous mountain carries a long and captivating history. With the stories of that time in mind, a new grand story is born. A story about life on the mountain and the people who now make the place to their home”* (Bergön, 2018, p. READ MORE

 5. 5. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Arai; [2020]
  Keywords : påverkbar lekplats; lekmiljö; löst material; loose parts; påverkbara lekredskap; Malmös temalekplatser;

  Abstract : Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. READ MORE