Essays about: "omloppstid"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the word omloppstid.

 1. 1. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Keywords : underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Abstract : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. READ MORE

 2. 2. Skogsstyrelsens handläggning av avverknings-anmälningar : med hänsyn till renskötseln

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Maria Grånemo; [2019]
  Keywords : iRenmark; skogsstyrelsen; avverkningsanmälan; renskötsel; kvalitativ;

  Abstract : Skogsbruk och renskötsel bedrivs parallellt på en stor del av Sveriges skogsklädda yta. Skogsbruk bedrivs främst i form av trakthyggesbruk där bestånd planeras och sköts under en omloppstid på ungefär 100 år. Renskötseln bedrivs och planeras på landskapsnivå i förhållande till förutsättningarna ute i naturen. READ MORE

 3. 3. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Petter Dahl; Gustaf Sparrevik; [2019]
  Keywords : Baltikum; nuvärdesmetoden; skogsbruk; skogslagstiftning; skogsvärdering; Balticum; forestry; forest valuation; forest legislation; net present value;

  Abstract : Efter Sovjetunionens upplösning har skogsmark i Baltikum varit intressant för svenska skogsinvesterare att förvärva, ett av dessa baltiska länder är Litauen. Det litauiska skogsbruket har utvecklats med ny skogsteknologi med Skandinavien som förebild men skogslagstiftningen har inte gått samma väg. READ MORE

 4. 4. Privata skogsägares preferenser och betalningsvilja vid val av maskinstorlek i gallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Linnea Sundström; [2019]
  Keywords : gallring; maskinval; skogsägare; kvantitativ; studie;

  Abstract : Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata skogsägare och resterande halvan fördelas mellan staten, aktiebolag och övriga privata ägare. När dessa skogsägare brukar sin skog är gallring en vanlig skötselåtgärd för att under en omloppstid öka tillväxten i ett givet bestånd. READ MORE

 5. 5. Är det lönsamt att röja mer än en gång?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hanna Olsson; [2019]
  Keywords : avkastning; fördelar; nackdelar;

  Abstract : Röjning, den skötselåtgärd i trakthyggesbruket som definieras som ”beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirket tas till vara” är en åtgärd som har många fördelar för enskilda bestånd, men också nackdelar. En av nackdelarna med röjning är att det i nutid enbart är en kostnad, och att det kan vara svårt att bevisa lönsamheten i åtgärden. READ MORE