Essays about: "pest control"

Showing result 1 - 5 of 104 essays containing the words pest control.

 1. 1. Scent traps and trap crops for broad bean weevil (Bruchus rufimanus) control

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ylva Johansson; [2022]
  Keywords : faba bean; Vicia faba minor; semiochemicals; kairomones;

  Abstract : Bönsmyg (Bruchus rufimanus) är en skadeinsekt vars larv orsakar skada i åkerböna (Vicia faba minor L), vilket reducerar bönornas kvalitet och kommersiella värde. Detta projekts syfte var att testa och utvärdera doftfällor i kombination med fångstgrödor som en biologisk kontroll mot bönsmyg. READ MORE

 2. 2. Integrerat växtskydd i stadsmiljö : en undersökning av förutsättningar för en hållbar skötsel av grön infrastruktur

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Fanny Berglund; [2022]
  Keywords : IPM; ekosystemtjänster; biodiversitet; växtskyddsmedel; bekämpning; grön infrastruktur; urbana miljöer; skadegörare; invasiva främmande arter;

  Abstract : Den ökade urbaniseringen i världen har resulterat i en fragmentering av det naturliga landskapet. Som ett resultat har detta lett till förlust av habitat, en minskad artdiversitet och en påverkan på ekosystemtjänster som är nödvändiga för människans välbefinnande. READ MORE

 3. 3. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Steffensen; [2021]
  Keywords : insekter; sekundära metaboliter; växtförsvar; bekämpning; herbivor; minerare; värdväxt; insects; secondary metabolites; plant defense; control measures; herbivore; leaf mining;

  Abstract : Arbetet är en litteraturstudie som beskriver tio växtskadegörare som angriper de örtartade perennerna i vår trädgård. I arbetet har jag valt att beskriva skadegörare vi kan hitta på växter ur astersläktet, aklejsläktet och blåsippsläktet. READ MORE

 4. 4. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Johanna Viker; [2021]
  Keywords : altitud; diversitet; Kenya; majs; push-pull; rovdjur;

  Abstract : Samodling med push-pull används inom majsodling som växtskyddsstrategi mot skadegörande fjärilslarver. Genom att erbjuda alternativa resurser och gynnsamt mikroklimat kan systemet skapa förutsättningar för att gynna rovlevande leddjur som utför biologisk bekämpning på skadedjuren. READ MORE

 5. 5. Intercropping oats with annual clovers : effects on yields and aspects of biodiversity

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Anna Douhan Sundahl; [2021]
  Keywords : intercropping; cover cropping; pollinators; natural predators; weeds; clover; oats;

  Abstract : The use of fertilizers, pesticides and herbicides has contributed to greatly increase the crop yields per hectare. Humanity has become reliant on artificial inputs overshadowing usage of resources from ecosystem services that we continue to weaken further, by using agricultural practises decreasing landscape and species diversity. READ MORE