Essays about: "plan och bygglagen"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words plan och bygglagen.

 1. 1. Tillgänglighet på allmänna platser för personer med kognitiv funktionsnedsättning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Patricia Kirkhorn; [2020]
  Keywords : universell utformning; design för alla; kognitiv funktionsnedsättning; tillgänglighet; upplevd tillgänglighet; urban design; plan och bygglagen;

  Abstract : Detta arbete behandlar tillgänglighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning på allmänna platser utifrån universell utformning och de lagar och rekommendationer kring tillgänglighet som finns, främst Plan- och bygglagen. Utifrån en platsanalys på Bantorget i Lund undersöks och diskuteras tillgänglighet på allmänna platser. READ MORE

 2. 2. Platsanalysmetoder genom brukarmedverkan : fallstudie av tre exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : David Flygar; [2020]
  Keywords : brukarmedverkan; medborgardeltagande; delaktighet genom planering; medborgardialog;

  Abstract : This paper explores user participation as a tool in the planning process in which three examples are presented where user participation has been used as a method. These examples are furthermore analysed by using a literature study. READ MORE

 3. 3. Olika behov på lekplatsen : problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Nolegård; Emma Ingvarsson; [2019]
  Keywords : tillgänglighet; anpassningar; lekmiljö; barns lek; barns hälsa; funktionshinder; funktionsnedsättning;

  Abstract : Det är viktigt för barn att få lov att leka utomhus, inte bara för att skapa sociala band med barn i sin jämnålder utan även för att utvecklas psykiskt och fysiskt. Barn utvecklar bland annat en bättre självkänsla, får bättre motorik och de lär sig ofta att interagera och lösa konflikter med andra barn genom leken. READ MORE

 4. 4. Welcome home, please leave soon : Exploring temporary housing in the city of Stockholm.

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Linda Langefors; [2018]
  Keywords : Temporary housing; temporary building permits; social sustainability; temporality in the built environment; modular housing; temporära bostäder; modulbostäder; tidsbegränsade bygglov; social hållbarhet; temporalitet i den byggda miljön;

  Abstract : Temporary building permits for housing purposes has recently received attention thanks to an addition to the Planning and Building Act (9 chap. 33a§). This addition should make it easier to receive temporary building permits for housing, even if the need is not deemed to be temporary. READ MORE

 5. 5. Landskapsplanering : ett regionalt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Gustafsson; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; landskapsplanering; regional planering; landscape architecture; landscape planning; regional planning;

  Abstract : Regional planering är en högst aktuell fråga. I dagsläget är den regionala planeringen frivillig för alla kommuner i Sverige, med undantag för kommunerna i Stockholms län. Regeringen föreslog den 19 april 2018 en ändring i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som bl.a. READ MORE