Essays about: "planering"

Showing result 1 - 5 of 1400 essays containing the word planering.

 1. 1. Konst – ett verktyg för att appropriera rum

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Blomé; [2023]
  Keywords : appropriation; konst; deltagande; planering;

  Abstract : Kan konst användas som ett verktyg för att bidra till att medborgare känner större tillhörighet i sin närmiljö, och i så fall hur? För att skapa tillhörighet i sin närmiljö bör medborgare appropriera den. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt konst har använts av konstnärer tillsammans med medborgare för att appropriera rum, samt att se vilka positiva och negativa sidor konst har som verktyg för att appropriera rum. READ MORE

 2. 2. Swedish Offshore Wind : Modelling development pathways to commercial viability

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Siddharth Iyer; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Offshore wind will play an important role in Sweden’s fossil-free energy future. Although Sweden has many offshore wind farms in the planning and approval stages, few projects have been built, and little public research on which offshore wind areas and individual farms are most economically viable. READ MORE

 3. 3. Soundscapes i Rosendal

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Vogel; [2023]
  Keywords : soundscape; ljudlandskap; ljudgestaltning; ljud; buller;

  Abstract : Ljud är en viktig upplevelsemässig aspekt i landskapet. Ljud inom landskapsarkitekturen tenderar dock att underprioriteras i förhållande till visuella aspekter. Traditionellt handlar design gällande ljud i landskapet om att reducera ljud, då problematiken kring buller i städer är ständigt närvarande och kan leda till hälsoproblem. READ MORE

 4. 4. En studie av förgårdsmark : med fokus på gaturummet och människan i staden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Bergström; Alice Engberg; [2023]
  Keywords : förgårdsmark; Gehl; kantzon; levande bottenvåning; stadsplanering; social interaktion;

  Abstract : Staden behöver bli tätare och samtidigt finns visioner om grönare städer. En levande stadsmiljö med goda närmiljöer är en ambition som flera städer strävar efter. I gränsen där bebyggelse och gata möts finns ytan förgårdsmark, vilken tillhör byggnaden avseende äganderätten och vilken planeras av kommunen. READ MORE

 5. 5. Solar Photovoltaic Fire Risks : FE-analysis of fire exposed solar photovoltaic systems and comparison of current legislation and recommendations from different countries

  University essay from Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Author : Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2023]
  Keywords : Solar Photovoltaic; National Guidelines; Fire Department; FE-analysis; TASEF; Solceller; Nationella Riktlinjer; Räddningstjänst; FE-analys; TASEF;

  Abstract : The global use of energy increases every day and to meet the growing demand, energy sources are constantly being developed to become more efficient and reliable. During the last decade, the global solar photovoltaics (PV) capacity has increased every year and in 2017, solar PV was the global leading power source of renewable energy. READ MORE