Essays about: "planning"

Showing result 1 - 5 of 7573 essays containing the word planning.

 1. 1. SOCIAL HERITAGE AS LEVERAGE: Recognising the Social Dimension of Heritage in Sustainable Urban Development

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Kajsa Lilja; [2024-01-26]
  Keywords : Sustainable cities; urban re development; social sustainability; social heritage; sense of place; public participation; power dynamics;

  Abstract : In 2015, numerous countries committed to supporting the United Nations' Agenda 2030, which aims to address global challenges such as urban growth and climate change through the Sustainable Cities and Communities goal (SDG11). During this time, experts in heritage and urban development began emphasizing the significant role that cultural heritage plays in sustainable urban development. READ MORE

 2. 2. Simulating Mobility of Large Population using Mobile Application Data

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Mattias Rydström; Diana Salim; [2024-01-23]
  Keywords : Human mobility; mobile application data; synthesize activity plans;

  Abstract : Understanding people’s travel patterns and knowing the frequency of their travel activities provide important insights for effective transport management and infrastructure planning. While traditional travel surveys have historically contributed to this valuable information, they come with shortcomings such as being expensive to collect, easily outdated, and having short time coverage. READ MORE

 3. 3. Station-level demand prediction in bike-sharing systems through machine learning and deep learning methods

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Nikolaos Staikos; [2024]
  Keywords : Physical Geography; Ecosystem Analysis; Bike-sharing demand; Machine learning; Deep learning; Spatial regression; Graph Convolutional Neural Network; Multiple Linear Regression; Multilayer Perceptron Regressor; Support Vector Machine; Random Forest Regressor; Urban environment; Micro-mobility; Station planning; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Public Bike-Sharing systems have been employed in many cities around the globe. Shared bikes are an efficient and convenient means of transportation in advanced societies. Nonetheless, station planning and local bike-sharing network effectiveness can be challenging. READ MORE

 4. 4. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ingela Carlgren; [2024]
  Keywords : gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Abstract : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. READ MORE

 5. 5. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Boman; Amanda Margaretha Odell Kling; [2024]
  Keywords : barn; barnperspektiv; barnets perspektiv; delaktighet; deltagande; fysisk planering; fysisk utemiljö; kommun; metod;

  Abstract : Sedan 2020 har FN:s Barnkonvention varit lagstadgad i Sverige och alla barn har därför laglig rätt att vara delaktiga och delta i beslut och frågor som rör dem. Den fysiska utemiljön påverkar barn och att genom att låta barn delta i utveckling och förändring av densamma främjas bland annat barnets demokratiska kunskaper, barnets hälsa men också en hållbar stadsplanering. READ MORE