Essays about: "plantstorlek"

Found 4 essays containing the word plantstorlek.

 1. 1. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
  Keywords : mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

  Abstract : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. READ MORE

 2. 2. Inverkan av trädslagsval och plantstorlek på tall- och granbestånds anläggningskostnad, skadeutveckling och tillväxt i norra Sveriges kust- och inland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Nils Södermark; [2020]
  Keywords : höjdtillväxt; klimatläge; kostnader; Picea abies; Pinus sylvestris; plantstorlek; produktion; skador; trädslagsval; överlevnad;

  Abstract : För att noggrant utreda vilka av dessa trädslag och plantstorlekar som är lämpliga för olika förhållanden, anlades ett planteringsförsök av Skogforsk i samarbete med Holmen. Försöket var etablerat på sex geografiskt skilda lokaler från Hudiksvall i söder till Norsjö i norr. READ MORE

 3. 3. Betydelsen av krukstorlek, odlingstäthet och planteringspunkt vid etablering och tillväxt hos täckrotsplantor : analys av JackPot & PowerPot

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Marcus Larsson; [2016]
  Keywords : etablering; näringsstatus; planteringspunkt; plantstorlek; skogsplantor; establishment; forest seedlings; nutritional status; planting position; seedling size;

  Abstract : Ca 70 % av skogsföryngringarna i Sverige utförs genom markberedning och plantering där täckrotsplantor dominerar marknaden, speciellt i landets norra delar. Föryngringsarbetet kräver varje år stora arbetsinsatser inom odling, lagring, transport och plantering och kostnaderna för dessa moment sjunker med minskad krukstorlek och ökad odlingstäthet. READ MORE

 4. 4. Anlockning och gnag av snytbaggar (Hylobius sp.) : effekt av plantstorlek och behandling med metyljasmonat

  University essay from SLU/Dept. of Entomology

  Author : Nils Mitsell; [2005]
  Keywords : metyljasmonat; snytbagge; hylobius; plantskydd;

  Abstract : Two field experiments were conducted in central Sweden in order to: 1) Determine a relationship between the number of approaching pine weevils (Hylobius sp.) and the number of attacks by pine weevils, in relation to the size of seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris). READ MORE