Essays about: "platsidentitet"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the word platsidentitet.

 1. 1. Utveckling genom det förflutna : en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Envik; [2020]
  Keywords : Finnskogen; skogsfinskt kulturarv; världsarv; utveckling; symboler; platsidentitet;

  Abstract : Med utgångspunkt i aktörer som är eller varit involverade i det Värmländska Finnskogsområdet och dess skogsfinska kulturarv har denna uppsats undersökt framtidsvisioner kopplade till den påbörjade världsarvsprocessen. Genom en kvalitativ intervjuundersökning av uppfattningar om relationen mellan världsarv och utveckling har uppsatsen försökt bidra med att skapa en bild av de förväntningar och förhoppningar hos lokala aktörer i samband med världsarv för att bidra med kunskap till en bredare diskussion kring lokala aktörers perspektiv i världsarvsprocesser. READ MORE

 2. 2. Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Serin; [2020]
  Keywords : barn; genius loci; gestaltning; karaktär; identitet; lekmiljö; nyhamnen; platsidentitet;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp i den stadsutveckling som planeras för Nyhamnen i Malmö. Målet med arbetet är att gestalta ett framtida parkområde, beskrivet i Malmö stads översiktsplan, där platsens befintliga karaktär ska tas tillvara. Ett viktigt tema för arbetet är att parken också ska kunna nyttjas för lek. READ MORE

 3. 3. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Svanberg; [2020]
  Keywords : lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Abstract : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. READ MORE

 4. 4. Betydelsen av variation i produkthusområdens utemiljö : exempel från Annelund och Idalafältet, Veberöd

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hugo Settergren; [2020]
  Keywords : produkthus; färg; form; biodiversitet; hållbar stadsutveckling; bostadsutveckling; utemiljö; platsidentitet;

  Abstract : Områden med rationellt utvecklade produkthus har blivit ett allt mer populärt sätt att bygga bostäder i mindre orter de senaste åren. Denna metod att producera hem verkar ofta resultera i vissa särdrag med avseende på färganvändningen, utformningen av närmiljön och de privata utemiljöerna. READ MORE

 5. 5. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE