Essays about: "platsidentitet"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the word platsidentitet.

 1. 1. Att formge Norbergs platsidentitet : ett gestaltningsförslag för parkstråket längs med Norbergsån

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Hjertén; Sara Westbom; [2023]
  Keywords : Platsidentitet; place identity; Edward Relph; John Montgomery; Norberg; kulturhistoriska värden; å-stråk;

  Abstract : Detta arbete handlar om att tolka en plats och som utomstående betraktare förstå dess identitet. Att tolka en plats handlar om att förstå vad som gör platsen speciell, därav syftar arbetet till att undersöka en platsidentitet, vad som kännetecknar den och hur den kan ta sig uttryck i en gestaltning. READ MORE

 2. 2. Marketing Sense of Place : recruiting people to Resele

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elice Jennifer Broge Larsson; [2022]
  Keywords : sense of place; place marketing; narrative; Resele; migration;

  Abstract : This Bachelor’s thesis in rural development aims to examine the relationship between place identity and place marketing in a place prized for its efforts to attract new comers. The material has been collected through print and web-based marketing materials, observations in the village and group interviews with active members of the community. READ MORE

 3. 3. Reflektioner : en omgestaltning av området vid Cassina de Pomm med platsidentitet i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Olga Rolff; [2022]
  Keywords : Platsidentitet; Relph; Cross; Kanal; Milano; Naviglio; waterfront design; vattennära gestaltning; kanal;

  Abstract : Platsidentitet är ett begrepp som ofta används i gestaltningssammanhang. Hur kan man ta sig an och hantera en plats identitet? I detta arbete undersöks begreppet platsidentitet och hur en befintlig platsidentitet kan influera och styra en omgestaltning av en plats. Under Milanos gator finns ett slumrande kanalsystem. READ MORE

 4. 4. Att skapa historia genom engagemang : en studie om hur engagerade människor skapar och omskapar Stabergs kulturmiljö i Falun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Lindberg; [2022]
  Keywords : världsarv; sociala fält; historiska trädgårdar; engagemang; kulturreservat; platsidentitet;

  Abstract : En kulturmiljö är en lämning, bygd eller område som påverkats av mänsklig verkan och är en del av ett kulturarv. Den här uppsatsen syftar till att förstå varför det sker socialt engagemang i Stabergs kulturmiljö och vad denna plats har för betydelse för de engagerade. READ MORE

 5. 5. Genius loci : ett verktyg för att bevara platsens identitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jennifer Falk; [2022]
  Keywords : Genius loci; Theseus skepp; Uppsala; platsanalys; platsidentitet; landskapsarkitektur; landskapsanalys;

  Abstract : Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är platsidentitet viktigt eftersom människor generellt sett inte trivs på generiska platser. I uppsatsen analyserades därför två platser i Uppsala med Genius loci som verktyg för att förstå platsernas identiteter och hur dessa kan bevaras. READ MORE