Essays about: "pollutions"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the word pollutions.

 1. 1. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Siddharth Selvarajan; [2021]
  Keywords : Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Abstract : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. READ MORE

 2. 2. Är en hamnsanering tillräcklig? : om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Carl-Johan Ranvik; [2021]
  Keywords : miljöförorening; miljölagstiftning; Oskarshamn; Saft AB; miljöfarligt avfall;

  Abstract : Miljöföroreningar ifrån industrier är ett problem som påverkar människor och naturen. Regleringar och lagstiftning är till för att minska miljöfarliga utsläpp i naturen. Innan den svenska miljöskyddslagen kom till 1969, orsakade industrier i Oskarshamns hamnområde miljöföroreningarna vilket har resulterat i ett behov av sanering. READ MORE

 3. 3. Litteraturstudie gröna korridorer i urbana landskap : begreppsanalys och applicering i exempelstäderna Boston, London och Malmö.

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellinor Arvidsson; Amanda Bäckman; [2020]
  Keywords : grön korridor; grönstruktur; grön infrastruktur; Boston; London; Malmö;

  Abstract : Urbana landskap genomgår ständig förändring där förtätning, höga koldioxidhalter, föroreningar och en ökande medeltemperatur endast är några av de problem som behöver hanteras för en hållbar stadsutveckling. Gröna korridorer kan bidra till att skapa balans och helhet i det gröna nätverket. READ MORE

 4. 4. Use of MMC for Treatment of Pharmaceutical Residues in Wastewater

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Author : Laura Calmanovici Pacoste; [2019]
  Keywords : wastewater treatment; pharmaceutical; pollutions; environment; mesoporous magnesium carbonate; adsorption;

  Abstract : Environmentally hazardous pharmaceutical residues in wastewater cannot successfully be removed by standard treatment procedures used in Swedish wastewater plants. There is a need for cheap, efficient techniques for removing pharmaceutical residues from wastewater. READ MORE

 5. 5. Full Cycle Cylinder State Estimation in DI Engines with VVA

  University essay from Linköpings universitet/Fordonssystem

  Author : Linus Johansson; [2019]
  Keywords : VVT; Combustion engine; Thermodynamics; CRB;

  Abstract : Tougher legal demands on pollutions require a better developed understanding of the processes that take place in the cylinder. The thesis contributes with a cylinder model that uses the same set of equations for intake, compression,expansion/combustion and exhaust. READ MORE