Essays about: "primära metaboliter"

Found 1 essay containing the words primära metaboliter.

  1. 1. Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Julia Nilsson; [2020]
    Keywords : Rotexudat; abiotiska faktorer; respons; stress; kostnader; primära metaboliter; inducerat växtförsvar;

    Abstract : I växtproduktion används idag både kemiska bekämpningsmedel och biologiska strategier för att skydda den odlade kulturen från angrepp av olika slag. Men utöver den externa hjälpen från oss människor har växter en egen förmåga att försvara sig mot de hot som finns omkring dem. READ MORE