Essays about: "private forest owners"

Showing result 1 - 5 of 146 essays containing the words private forest owners.

 1. 1. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefine Palmgren; [2020]
  Keywords : nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Abstract : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. READ MORE

 2. 2. Små beståndsgående skördares förutsättningar och potential i Sveriges gallringsskogar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Magnus Nilssen Klinga; [2020]
  Keywords : gallring; små skördare; skördarstorlek; snödjup;

  Abstract : I Sverige ägs ungefär hälften av den produktiva skogsmarken av privata skogsägare. Många privata skogsägare efterfrågar idag att få sina gallringar utförda av mindre maskiner och är beredda att betala extra för detta. READ MORE

 3. 3. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Kinch; [2020]
  Keywords : äganderätt; naturvårdsskydd; skog; intrångsersättning;

  Abstract : Rätten till att äga är en av de mest grundläggande rättigheterna vi har. Enligt Libecap (2003) går den att belysa genom tre ensamrätter som en ägare har över sin egendom. Ensamrätt över användningen, ensamrätt över vinster egendomen genererar och rättigheten att byta eller sälja egendomen. READ MORE

 4. 4. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Bengtsson; [2020]
  Keywords : attityd; skogsbränsle; skogsskötsel; konfliktbestånd; enkätundersökning;

  Abstract : Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. READ MORE

 5. 5. Enskilda svenska skogsägares kunskap avseende beskattning av skogsintäkter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Johan Kastensson; Nils Norder; [2020]
  Keywords : enskild näringsverksamhet; privata svenska skogsägare; skogsekonomi;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att undersöka kunskapsnivån kring beskattning av skogsintäkter hos skogsägare i Sverige. Det syftar även till att undersöka om det är så att kunskapsnivån skiljer sig emellan de skogsägare som de facto bor på sin fastighet, så kallade närbor, och de som inte bor på sin fastighet, det vill säga utbor. READ MORE