Essays about: "processbedömning"

Found 1 essay containing the word processbedömning.

  1. 1. Microprocessor-controlled prosthetic knee: Exploring clinicians’ experience of prescription processes in different regions in Sweden : A qualitative study

    University essay from Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

    Author : Henrik Ottosson; Saga Tortela; [2021]
    Keywords : Knee prosthesis; artificial limbs; health policy; process assessment; Knäprotes; proteser; vårdpolicy; processbedömning;

    Abstract : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vad kliniker upplever påverkar förskrivningsprocessen av mikroprocesstyrd knäkomponent (MPK) i de olika regionerna i Sverige. Metod: Kvalitativ analys med semistrukturerade intervjuer genomfördes. READ MORE