Essays about: "processkartläggning"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word processkartläggning.

 1. 1. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 2. 2. Artificial intelligence as a decision support system in property development and facility management

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Andreas Berggren; Martin Gunnarsson; Johannes Wallin; [2021]
  Keywords : artificial intelligence; property development; facility management; decision support system; machine learning; risk analysis; market analysis; risk matrices; AI health care planning; process mapping; artificiell intelligens; fastighetsutveckling; fastighetsförvaltning; riskanalys; marknadsanalys; beslutsstödssystem; maskininlärning; riskmatris; AI-vårdplanering; processkartläggning;

  Abstract : The construction industry has been hesitant for a long time to apply new technologies. In property development, the industry relies heavily on employees bringing experience from one project to another. These employees learn to manage risks in connection with the acquisition of land, but when these people retire, the knowledge disappears. READ MORE

 3. 3. Märkning av rundvirke : informationsöverföring, mätningstillfällen och märkningsmetodik i virkesflödet från skog till industri

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Johan Olsson Louhelainen; [2021]
  Keywords : virkesmärkning; stämpling; vältlapp; märkningskostnad; digitalisering; ; processkartläggning;

  Abstract : Stora kvantiteter data produceras varje dag i de svenska skogarna. Allt från taxeringsdata och skördarmätt data till uppskattade data vid virkestransporter och data från inmätningen vid industrierna. READ MORE

 4. 4. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Kristin Olovsson; [2020]
  Keywords : ekonomisk produktionskvantitet; ledtidskartläggning; processkartläggning; produktionsplanering; stopptidsanalys; sågverk; EPQ; lead time mapping; optimal batch size; production planning; sawmill; stop time analysis; value flow mapping;

  Abstract : Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. READ MORE

 5. 5. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Keywords : traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Abstract : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. READ MORE