Essays about: "produktionslandskap"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word produktionslandskap.

 1. 1. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Keywords : naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Abstract : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. READ MORE

 2. 2. Traditional agricultural landscapes and their importance in the fight against land degradation

  University essay from Högskolan i Halmstad

  Author : Jimmie Larsson; [2020]
  Keywords : Landscape ecology; traditional agriculture; land degradation; traditional farming;

  Abstract : Markförstöring är idag ett utbrett problem som till stor del är orsakat av konventionellt jordbruk och ohållbar markanvändning. Traditionella jordbrukslandskap har i många områden bedrivits under lång tid utan att uppvisa samma problem samtidigt som de haft hög artmångfald. READ MORE

 3. 3. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Ida Valentin; Louise Hagbard; [2020]
  Keywords : wild bees; butterflies; wildlife gardening; plants for pollinators; medvetna växtval; vildflora; äng; insektshotell; biväxter; fjärilsväxter;

  Abstract : De senaste årens larm om att insekterna i världen är hotade har väckt stor uppmärksamhet och såväl myndigheter som allmänheten har reagerat. Mest är det depollinerande insekterna som fått uppmärksamhet. READ MORE

 4. 4. Arvet från Spritan : berättelsen om produktionslandskapets betydelse för omgivningen i Ödåkra

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mikael Larsson; [2015]
  Keywords : identitet; plats; industriruiner; produktionslandskap; konsumtionslandskap; stationssamhälle; stationsnära planering;

  Abstract : Uppsatsen har sin utgångspunkt i Ödåkra, strax utanför Helsingborg. Ett litet samhälle som har gått från att vara en fristående bruksort till att allt mer ha integrerats till att bli en villaförort till Helsingborg. READ MORE

 5. 5. Systemtänkande, ekosystemtjänster & produktionslandskap : en fallstudie i Elleholm, Karlshamns kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Ask; [2015]
  Keywords : systemtänkande; ekosystemtjänster; lokalisering; landskapsarkitektur; produktionslandskap; systemlandskap; växthus; Elleholm; system thinking; ecosystem services; localization; landscape architecture; production landscape; system landscape; greenhouse;

  Abstract : I arbetet undersöks hur kunskap om systemtänkande och ekosystemtjänster kan användas vid utformning av ett produktionslandskap ansluten till fjärrvärme i området Elleholm i Karlshamns kommun. Anledningen till arbetets fokus är slutsatser om utbyggnad av resurshushållande växthussystem i Elleholm som drogs under masterkursen Energy Landscapes, våren 2014. READ MORE