Essays about: "promenad"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the word promenad.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Keywords : Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Abstract : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. READ MORE

 2. 2. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Keywords : accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Abstract : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. READ MORE

 3. 3. Spegla : ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket längs Skeppsbrokajen, över Strömbron och längs Strömkajen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellen Bramler; Malin Ciftci; [2020]
  Keywords : kaj; gång- och cykelbro; vatten; Strömbron; Skeppsbrokajen; Strömkajen;

  Abstract : En promenad från Skeppsbrokajen mot Strömkajen erbjuder idag utblickar över långa vattenrum och siluetten men dess potential som stadens offentliga vattennära huvudstråk är delvis outnyttjad. Biltrafik och parkering upptar stor yta och antalet platser att stanna upp vid som främjar möten är begränsat. READ MORE

 4. 4. Riskfaktorer för kennelhosta hos svenska hundar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Carola Dowermark; [2020]
  Keywords : kennelhosta; infektiös tracheobronkit; hund; infektionssjukdom;

  Abstract : Kennelhosta är en av de vanligaste infektionssjukdomarna hos hund och den finns över hela världen. Sjukdomen är ett komplex av akuta, mycket smittsamma luftvägsinfektioner. Trots att patogenesen för kennelhosta varit känd sedan 1970-talet insjuknar fortfarande många hundar varje år. READ MORE

 5. 5. Kungsholms strandstig : ett gestaltningsförslag för en vattennära promenad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Hedman; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; vattenmiljö; promenadstråk; park; vatten;

  Abstract : Vattnet i Stockholm samt dess parker och grönområden är viktiga element i stadsväven då de utgör attraktiva rum för stadens invånare som kan erbjuda dem rum för rekreation, motion och fungera som mötesplats. I Stockholms översiktsplan, Promenadstaden (2010), beskriver man planerna på en fortsatt förtätning av Stockholm, men lyfter fram parkernas och grönområdenas viktiga plats något som ska resultera i att grönområdena och vattnet får en tydligare plats i planeringen. READ MORE