Essays about: "pruning"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the word pruning.

 1. 1. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 2. 2. Toppskottsbeskärning av skogsplantor – effekter på etablering i fält

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Oskar Garli; Henrik Sjöö; [2020]
  Keywords : snytbagge; skogsplantering; fältförsök;

  Abstract : Den vanligaste metoden för artificiell föryngring av skog i Sverige är plantering. I denna studie undersöktes hur plantor av tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) som toppbeskurits i plantskolan före lagring, klarade etableringen efter plantering i fält. READ MORE

 3. 3. Investigating minimal Convolution Neural Networks (CNNs) for realtime embedded eye feature detection

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Wei-Hong Sung; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : With the rapid rise of neural networks, many tasks that used to be difficult to complete in traditional methods can now be solved well, especially in the computer vision field. However, as the tasks we have to solve have become more and more complex, the neural networks we use are becoming deeper and larger. READ MORE

 4. 4. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Keywords : biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Abstract : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. READ MORE

 5. 5. To change everything without changing everything : applying Martí Franch’s differentiated management methods to Nytorps gärde

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jack Richold; [2020]
  Keywords : Martí Franch; maintenance; gardening; interstitial; succession;

  Abstract : Medan städer förtätas, går obebyggda områden med tvetydiga värden förlorade. Sådana platser möjliggör för en ny form av grönområden samtidigt som de innebär en utmaning, då deras upplevda värde måste höjas samtidigt som platsens särart ska bevaras. READ MORE