Essays about: "psykisk ohälsa"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the words psykisk ohälsa.

 1. 1. Hälsovårdssökande beteende hos immigranter i Sverige

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Vidarah Nimar; [2019-01-07]
  Keywords : healthcare seeking behaviour; immigrant; public health; health literacy;

  Abstract : Background: Healthcare seeking behaviours among immigrants in Sweden is a public health issue since the health outcome not only affects immigrants but also the Swedish population, the healthcare system and impacts on the national economy. In order to alleviate the problems and support the development of health among immigrants we need a thorough picture of the situation today. READ MORE

 2. 2. Aktivera rummen mellan rummen : ett gestaltningsförslag för mer fysisk aktivitet i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Stridsberg; [2019]
  Keywords : byggd miljö; folkhälsa; fysisk aktivitet; platsanalys; spontanidrott; vardagslandskap; landskapsarkitektur;

  Abstract : Folkhälsan är ett högst relevant ämne att studera då den är av en eskalerande och nedåtgående trend i Sverige idag, både gällande fysisk och psykisk ohälsa. Detta hälsoproblem är utbrett hos stora delar av befolkningen samt det mest kostsamma samhällsproblemet idag. READ MORE

 3. 3. Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Petersson; [2019]
  Keywords : hälsofrämjande trädgård; terapiträdgård; psykisk hälsa; designprinciper;

  Abstract : I takt med städerna expanderas och fler människor väljer att bosätta sig i städerna drabbas allt fler av psykisk ohälsa. Studier har kunnat påvisat en nära koppling mellan en förbättrad hälsa och vistelse i natur. En behandlingsmetod som riktar sig åt att bota olika former av psykisk ohälsa är trädgårdsterapi. READ MORE

 4. 4. Developing a product visualizing a plant's need for watering

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Tor Bratt; [2019]
  Keywords : Digital watering reminder; smart lamp; mood light; nursing of houseplants; product design; concept development; Technology and Engineering;

  Abstract : Urbanization in the world has during the past 60 years accelerated, resulting in people living in more densely populated areas and spending a majority of their lives indoors. Another ongoing trend in many countries is an increase in mental health issues, where urbanization could be a contributing factor. READ MORE

 5. 5. Frisk av naturen : trädgård, framtidens medicin?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Ida Kuusemaa; [2019]
  Keywords : Trädgårdsterapi; trädgård; depression; stress; utmattningssyndrom; psykisk ohälsa; mental hälsa; terapiträdgårdar; hälsoträdgårdar;

  Abstract : I dagsläget ökar den psykiska ohälsan i Sverige och världen. Depression anses i dag vara en folksjukdom och har alltså hög förekomst både hos världsbefolkningen i stort samt hos den svenska befolkningen. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur trädgård kan ha en inverkan på den mentala hälsan. READ MORE