Essays about: "rörelsefrihet"

Showing result 1 - 5 of 50 essays containing the word rörelsefrihet.

 1. 1. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 2. 2. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Anna Maria Sandberg; [2023]
  Keywords : Barnvänliga miljöer; stadsmiljö; tjejers perspektiv; miljöerbjudanden; rörelsefrihet; platsskapande; promenadintervjuer;

  Abstract : Det urbana landskapet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna, och den ökade trafiken, förtätningen och rädslan för fulla gubbar begränsar barns rörelsefrihet idag. Möjligheten att röra sig fritt utgör tillsammans med tillgång till många miljöerbjudanden, grundstenarna i en barnvänlig miljö. READ MORE

 3. 3. Development of an acoustico-vestibular system for head rolling stabilization : Aperception system to stabilize a bio-inspired swimming snake robot

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Marie-Jeanne Paul; [2023]
  Keywords : Bio inspiration; Perception; Localisation; Benchmarking; Sensors; Kalman Ąlter; Bioinspiration; perception; lokalisering; benchmarking; sensorer; KalmanĄlter;

  Abstract : Bioinspired robots are becoming more and more common and getting inspired by the solutions found in nature to tackle problems is often useful. Regarding the swimming robots Ąeld of research, we can get inspiration from swimming snakes. READ MORE

 4. 4. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Pira; [2023]
  Keywords : barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Abstract : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. READ MORE

 5. 5. Mikroskogen : dess betydelse och inverkan på framtidens skånska städer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hellwer; [2023]
  Keywords : Akira Miyawaki; mikroskog; micro forest; urban forestry; biologisk mångfald; upptag av luftföroreningar; dagvattenhantering; värmeöeffekt; naturens påverkan på hälsan; stressreducering; återhämtning; barns rörelsefrihet och upplevelse av natur; västerskog och inhemska arter;

  Abstract : Uppsatsen har utvärderat mikroskogar planterade med Miyawakimetoden, skapad av japanen Akira Miyawaki, för att se om den är möjlig att använda i en skånsk urban kontext. Tre olika koncept har tagits fram genom litteratur, en fältstudie och intervjuer där mikroskogar testats för användning på bostadsgårdar, skolgårdar samt större kontor- och industriytor. READ MORE