Essays about: "rörelsefrihet"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the word rörelsefrihet.

 1. 1. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 2. 2. Development of an acoustico-vestibular system for head rolling stabilization : Aperception system to stabilize a bio-inspired swimming snake robot

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Marie-Jeanne Paul; [2023]
  Keywords : Bio inspiration; Perception; Localisation; Benchmarking; Sensors; Kalman Ąlter; Bioinspiration; perception; lokalisering; benchmarking; sensorer; KalmanĄlter;

  Abstract : Bioinspired robots are becoming more and more common and getting inspired by the solutions found in nature to tackle problems is often useful. Regarding the swimming robots Ąeld of research, we can get inspiration from swimming snakes. READ MORE

 3. 3. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Pira; [2023]
  Keywords : barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Abstract : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. READ MORE

 4. 4. Möjligheten för biologisk mångfald på bostadsgårdar : hur olika typologier av bostadsgårdar skapar förutsättningar för habitat som gynnar biologisk mångfald

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Lindved; [2023]
  Keywords : biologisk mångfald; fragmentering; habitat; biotop; konnektivitet; spridningsmöjligheter; ekologiska nischer; supplementering; källa-sänkadynamik; kantzon; strukturrika planteringar; skiktning; boplats;

  Abstract : Biologisk mångfald i staden är avgörande för flertalet livsviktiga funktioner. Dessa inkluderar omhändertagande av dagvatten, luftrening och minskning av buller. Stadens grönytor bidrar till ökat välmående hos människorna och synlig biodiversitet har en positiv inverkan på människor. READ MORE

 5. 5. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Lemheden; Tom Carlson; [2022]
  Keywords : barnvänlig bebyggd miljö; urbana gaturum; rörelsefrihet; miljöerbjudanden; barnperspektivet; barnets perspektiv; barnvänlighet; trygghet; säkerhet;

  Abstract : There are many places for children to be in our cities, which are planned and built for them. But in the city’s other public environments, children are marginalized due to conflicts of interest, which can create several negative effects linked to children’s development. READ MORE