Essays about: "rain garden"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words rain garden.

 1. 1. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Åsa Nilsson; [2020]
  Keywords : bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). READ MORE

 2. 2. Växtval för regnbäddar : en gestaltning för en regnbädd i Rosendal, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellen Bergenfeldt; [2020]
  Keywords : regnbäddar; växtval; dagvattenbädd; dagvatten; ekosystemtjänster; Rosendal;

  Abstract : En av de funktioner grönytor fyller är att ta hand om och infiltrera vatten. När städer i världen växer, ökar mängden hårdgjorda ytor. Det innebär att avrinningen blir större och därmed även mängden dagvatten som behöver tas omhand. På grund av klimatförändringarna förväntas dessutom nederbörden stundtals bli mer intensiv. READ MORE

 3. 3. Using leaf economics to find appropriate woody species for rain gardens

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sanna Ignell; [2020]
  Keywords : leaf economics; woody vegetation; urban vegetation; rain garden; waterlogging; flooding; plasticity; specific leaf area; leaf traits; l;

  Abstract : Urban rainwater management faces great challenges in the future, caused by expected increase in precipitation and frequency of storms associated with climate change. Constructions such as rain gardens may be a mean for adaptation to, as well as mitigation of these effects. READ MORE

 4. 4. Lära med alla sinnen : utevistelsens betydelse för förskolebarns hälsa och utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Ekström; [2019]
  Keywords : utomhuspedagogik; förskolegård; utformning; lärande; förskola; hälsa; friyta;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka på vilka sätt utomhusvistelse är bra för barns utveckling och hälsa. Uppsatsen undersöker vad utomhuspedagogik innebär och på vilket sätt utomhusleken skiljer sig från inomhusleken. READ MORE

 5. 5. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anton Åberg; [2019]
  Keywords : regnbädd; hållbar dagvattenhantering; biofilter; rain garden; SuDS; stadsträd; gatuträd; gatumiljö; landskapsarkitektur;

  Abstract : Den moderna, täta urbana miljön bjuder på många utmaningar kring hur de processer som är givna i en naturlig miljö, ska hanteras när ekosystemen sätts ur spel. En så enkel sak som regn kan bli ett stort problem när all mark som kunde omhändertagit nederbörden blivit hårdgjord eller bebyggd. READ MORE