Essays about: "regional planering"

Showing result 1 - 5 of 83 essays containing the words regional planering.

 1. 1. Planering för ekologisk restaurering : en analys av Naturvårdverkets riktlinjer om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Mayr; [2020]
  Keywords : ekologisk restaurering; grön infrastruktur; regional planering;

  Abstract : I mars 2019 förklarade FN:s generalförsamling det kommande decenniet som The UN Decade on Ecosystem Restoration med ambitionen att skala upp restaureringen av skadade ekosystem på en global nivå. Detta understryker vikten av fungerande ekosystem och tydliggör behovet av att åtgärder vidtas för att återställa skadade ekosystem världen över. READ MORE

 2. 2. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emilia Ruist; [2019]
  Keywords : stadsranden; regional planering; hållbar stadsutveckling; grönstrukturplanering; urban fringe; sprawl; peri-urban; stad och land;

  Abstract : På grund av en sedan länge pågående urbaniseringstrend förväntar vi oss att städer kommer att växa. Därför värderas stadsranden, alltså zonen mellan stad och land, utifrån dess framtid snarare än för vad den kan bidra med idag. READ MORE

 3. 3. Samverkan mellan förvaltningsnivåer för utveckling av regional tågtrafik : en studie om möjligheter och problem i två olika järnvägsexempel och olika aktörers syn på samverkan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellinor Lundholm; [2019]
  Keywords : samverkan; regional tågtrafik; järnväg; flernivåförvaltning; flernivåstyrning; aktörer; kollektivtrafik; planering; utveckling; landsbygd;

  Abstract : Idag är det krav på samverkan mellan aktörer på olika förvaltningsnivåer (nationell, regional och lokal nivå) inom planering och utveckling av kollektivtrafik i Sverige. De aktörer som arbetar inom området för kollektivtrafik är ofta medvetna om vikten av samverkan men forskning har visat att aktörer ändå upplever det svårt att samverka i praktiken. READ MORE

 4. 4. Wind power policy and planning - a comparative study of Sweden and the Netherlands

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Christoffer Brokking; [2019]
  Keywords : Wind power; Sweden; Netherlands; planning; policies;

  Abstract : As the world try to combat the impacts of climate change governments have taken action by implementing a greater emphasis on renewable energy sources. To facilitate this transition to more sustainable energy sources new policies and planning practises are required. READ MORE

 5. 5. Development in Coastal Areas in Ronneby Kommun from 1960 to 2018 : GIS-Based Analysis of LIS Areas in Ronneby Kommun (Blekinge, Sweden) Using Orthophotos

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Maximilian Martin Weidenhiller; [2019]
  Keywords : Rural Development; Coastal Protection; Orthophotos; Expert Interview; Spatial Planning;

  Abstract : Since 2009, Swedish municipalities have the possibility of limiting the coastal protection in rural areas with the LIS-tool in order to promote countryside development there. In 2013, Ronneby Kommun pointed out 28 such areas. READ MORE