Essays about: "regional planering"

Showing result 1 - 5 of 81 essays containing the words regional planering.

 1. 1. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emilia Ruist; [2019]
  Keywords : stadsranden; regional planering; hållbar stadsutveckling; grönstrukturplanering; urban fringe; sprawl; peri-urban; stad och land;

  Abstract : På grund av en sedan länge pågående urbaniseringstrend förväntar vi oss att städer kommer att växa. Därför värderas stadsranden, alltså zonen mellan stad och land, utifrån dess framtid snarare än för vad den kan bidra med idag. READ MORE

 2. 2. Wind power policy and planning - a comparative study of Sweden and the Netherlands

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Christoffer Brokking; [2019]
  Keywords : Wind power; Sweden; Netherlands; planning; policies;

  Abstract : As the world try to combat the impacts of climate change governments have taken action by implementing a greater emphasis on renewable energy sources. To facilitate this transition to more sustainable energy sources new policies and planning practises are required. READ MORE

 3. 3. Development in Coastal Areas in Ronneby Kommun from 1960 to 2018 : GIS-Based Analysis of LIS Areas in Ronneby Kommun (Blekinge, Sweden) Using Orthophotos

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Maximilian Martin Weidenhiller; [2019]
  Keywords : Rural Development; Coastal Protection; Orthophotos; Expert Interview; Spatial Planning;

  Abstract : Since 2009, Swedish municipalities have the possibility of limiting the coastal protection in rural areas with the LIS-tool in order to promote countryside development there. In 2013, Ronneby Kommun pointed out 28 such areas. READ MORE

 4. 4. Kommunöverskridande planering : är lagen om regional fysisk planering lösningen?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Tenje Persson; [2019]
  Keywords : regional planering; mellankommunal planering; kommun; region; lagen om regional planering; Skåne; mellankommunala cykelvägar;

  Abstract : Sveriges planeringssystem har en stark kommunal nivå medan den regionala och nationella nivån har ett begränsat inflytande över den fysiska planeringen. Kommunerna planerar mark- och vatten inom kommungränsen. READ MORE

 5. 5. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Keywords : Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Abstract : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. READ MORE