Essays about: "regionalt skogsprogram"

Found 1 essay containing the words regionalt skogsprogram.

  1. 1. Bioekonomi – problem eller lösning för den svenska skogen? : en diskursanalys om bioekonomins problematiseringar i svenska skogsstrategier

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Linnea Rohlin; [2019]
    Keywords : bioekonomi; WPR; skog; regionalt skogsprogram; nationellt skogsprogram; problemrepresentation; diskurs;

    Abstract : Denna studies syfte är att undersöka hur bioekonomi representeras och integreras i skogspolitiken med fokus på att synliggöra den underliggande synen på vilka problem som är förknippade med idén om en bioekonomiomställning som lösning på klimatkrisen. Studiens frågeställningar har varit; vilka problematiseringar ligger till grund för bioekonomi som lösning i svenska skogsstrategier; vilka underliggande förståelser möjliggör bioekonomins problematiseringar; på vilka sätt utesluter de dominerande problemrepresentationerna kring bioekonomiomställ-ningen andra möjliga förståelser av problemet och alternativa lösningar? Studien har genomförts genom diskursanalys med hjälp av analysramverket ”What’s the problem represented to be” (Bacchi 2009) för att undersöka den problemrepresentation som lösningen bioekonomi bygger på. READ MORE