Essays about: "regnbädd"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word regnbädd.

 1. 1. Uppföljning av regnbäddar – Infiltration och växtlighet : hur ser det ut idag, skillnader och jämförelser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emilia Thuresson; [2018]
  Keywords : regnbädd; vegetation; infiltration; rain garden; filtermedia; regnbäddstyper;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Skoglund; [2018]
  Keywords : regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Abstract : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. READ MORE

 3. 3. Grön-blå gator : en undersökande studie över möjligheterna att använda regnbäddar i gatumiljöer - med utgångspunkt i ett gestaltningsförslag för Vasagatan i Kristianstad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Wille Helmbold; [2016]
  Keywords : regnbäddar; biofilter; hållbar dagvattenhantering; landskapsarkitektur; rain gardens; bio-retention; sustainable stormwater management; landscape architecture;

  Abstract : I miljöer som till hög andel utgörs av hårdgjorda ytor kan regnvatten inte infiltrera ned i marken som normalt, utan stora mängder blir istället till dagvatten. Hanteringen av dagvatten sker idag generellt genom att det transporteras iväg via brunnar och underjordiska ledningar till reningsverk och recipienter utanför städerna. READ MORE

 4. 4. Klimatanpassning med biofilter : utvecklingsalternativ för kvartersstadens gatumiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2016]
  Keywords : biofilter; regnbädd; dagvattenhantering; kvartersstad; gatumiljö; grönstruktur;

  Abstract : I tätbebyggda kvartersstadsområden, som återfinns i de flesta svenska stadskärnor, är det begränsade utrymmet mellan husen till stor del hårdgjort. Detta gör dessa områden sårbara för värmeböljor och skyfall, två konsekvenser som väntas av ett varmare klimat. READ MORE

 5. 5. Systembeskrivning av regnbäddar : från ståndortsuppbyggnad till växtfysiologiska och morfologiska egenskaper

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Åsa Wellander; [2015]
  Keywords : biofilter; regnbäddsvegetation; regnbäddsväxt; rain garden plants;

  Abstract : Med ökad urbanisering och växande städer breder större hårdgjorda ytor ut sig. Dessa ogenomträngliga ytor skapar enorm avrinning då vattnet inte kan infiltrera marken utan direkt leds bort från staden via dräneringsnätverk. . READ MORE