Essays about: "rehabiliterande designprinciper"

Found 1 essay containing the words rehabiliterande designprinciper.

  1. 1. Utformning av en privatträdgård utifrån restorativa designprinciper

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Lorentina Jonsson; [2017]
    Keywords : rehabiliterande trädgård; restorativ miljö; rehabiliterande designprinciper; gestaltningsförslag; landskapsarkitektur; mental återhämtning; stress; utbrändhet;

    Abstract : Stressen och prestationskraven från dagens samhälle har en negativ påverkan för folkhälsan idag. Människor drabbas allt mer av utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar. Det har visat sig att det finns ett positivt samband mellan städer med få grönområden och befolkningens sämre mående. READ MORE