Essays about: "rekreativa platser"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words rekreativa platser.

 1. 1. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henry Larsson; [2018]
  Keywords : grönområde; motiv; preferens; rekreation; uppfattning;

  Abstract : Urbanisering och förtätning av städer ökar behovet av grönområden för rekreativa möjligheter. För landskapsarkitekter och planerare är det viktigt att förstå vilka motiv och preferenser besökare har för att uppfylla detta behov och bidra med rekreativa möjligheter för alla. READ MORE

 2. 2. Strandnära rekreation : konflikt och samverkansmöjligheter mellan allemansrätten och strandskyddslagen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Lundgren Alm; [2018]
  Keywords : strandskydd; allemansrätt; rekreation; natur; återhämtning; dispens; strand;

  Abstract : Detta kandidatexamensarbete har sin utgångspunkt i den strandnära rekreationen, samt hur Allemansrätten och Strandskyddslagen påverkar den. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet inom Landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. READ MORE

 3. 3. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svanland; [2017]
  Keywords : strandstråk; strandpromenad; vattennära kontakt; social hållbarhet; estetisk hållbarhet;

  Abstract : Allmän parkmark längs vattnet är rekreativt värdefulla ytor som riskerar bli privatiserade vid en stadsförtätning. Genom att hålla stadsnära platser vid sjöar och vattendrag tillgängliga för allmänheten ges en möjlighet till utemiljöer med god livskvalitet. READ MORE

 4. 4. Förstärkt natur : metoder för att undersöka landskapselement i ett naturområde

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Andersson; [2017]
  Keywords : metod; landskapsarkitektur; natur; upplevelser; fullskala;

  Abstract : I det här arbetet har jag med subjektiva, intuitiva metoder undersökt ett naturområdes utmärkande landskapselement. Jag har också undersökt vad som händer när ett landskapselement förstärkts. READ MORE

 5. 5. Hållbar dagvattenhantering i framtida städer : en fallstudie i Luleå

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefine Ögren; [2017]
  Keywords : dagvatten; öppen dagvattenhantering; skyfall; klimatförändringar; dagvattenlösningar;

  Abstract : Redan år 1990 släpptes den första rapporten om klimatförändringar från FN:s klimatpanel IPCC. År 2014 släpptes den femte rapporten som hävdar att ett varmare klimat förväntas med följer av stigande havsnivåer, fler stormar och kraftigare skyfall. READ MORE