Essays about: "renbete"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word renbete.

 1. 1. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 2. 2. Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor : utifrån kunskap, styrning och regelverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anja Fjellgren Walkepää; [2018]
  Keywords : renskötsel; Skogsstyrelsen; organisationsteori; markanvändning; konflikt;

  Abstract : Renskötsel är en central del i den samiska kulturen och bedrivs av sa-mer som är ett erkänt urfolk i Sverige. Renskötsel bedrivs på ca 55 procent av norra Sveriges areal, där renskötseln nyttjar samma marker som skogsbruk. READ MORE

 3. 3. Formulering och utvärdering av renskötselanpassad skogsskötsel med integrerad geografisk information från beteslandsindelning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Adam Lundström; [2016]
  Keywords : ren; samråd; samrådsunderlag; renskötsel; landskapsperspektiv; renskötselanpassad skogsskötsel; Heureka PlanVis;

  Abstract : Rennäringen och skogsnäringen verkar inom samma geografiska område. För renskötseln är vinterbetet en flaskhals där tillgången till marklavsbete är avgörande. Sedan introduktionen av trakthyggesbruk under 1950-talet i Sverige så har arealen skogsmark av lavtyp (>50% lavtäckning) minskat med 71 %. READ MORE

 4. 4. Increase of tree abundance between 1960 and 2009 in the treeline of Luongastunturi in the northern Swedish Scandes : change detection based on aerial photographs

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Oskar Löfgren; [2011]
  Keywords : geography; physical geography; treeline dynamics; mountain birch; aerial photo interpretation; geografi; naturgeografi; trädgränsen; fjällbjörk; flygbildstolkning; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Aerial photo interpretation shows a recent densification of trees has been occurring between 1960 and 2009 in the mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) forest of the treeline ecotone in northern Swedish mountains. READ MORE

 5. 5. Markbehandling på boreal skogsmark med fokus på markberedning : en litteraturöversikt

  University essay from SLU/Dept. of Silviculture

  Author : Eric Lammi; [2006]
  Keywords : markbehandling; markberedning; sådd; naturlig föryngring; hyggesbränning; nyrisplantering;

  Abstract : Syftet med föreliggande arbete är att utreda några markbehandlingsmetoders för och nackdelar, samt när och var de bör användas. De markbehandlingsmetoder som behandlas är plöjning, högläggning, harvning, fläckmarkberedning, inversmarkberedning, ångbehandling, mikropreparering, nedmyllning av frön samt grönrisplantering. READ MORE