Essays about: "restaurering"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the word restaurering.

 1. 1. Återställa och bevara : en tvärsektoriell ansats vid restaurering av flottningsleder i Njakafjällsområdet

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : flottning; kommunikation; kulturmiljövärden; lokal nivå; naturvärden; restaurering; tvärsektoriellt arbete;

  Abstract : Den svenska skogen har länge haft en betydande roll för människan och i stora delar av skogslandskapet finns det spår av mänsklig aktivitet, vilka utgör ett kulturvärde. I denna studie har en tvärsektoriell ansats använts för att undersöka natur- och kulturmiljövärden kopplade till flottningsleder i anslutning till Njakafjäll i Vilhelmina kommun. READ MORE

 2. 2. Restaurering av betesmark och slåtterängar : en redogörelse och granskning av behov, ändamål, tillvägagångssätt och effekter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Pettersson; [2019]
  Keywords : restaurering; betesmark; äng; miljöersättning; slåtteräng; jordbruksstöd; naturbetesmark;

  Abstract : Naturbetesmarker och slåtterängar är en produkt av människans hävd. Till följd av detta förändras gräsmarker när människans levnadsmönster förändras. READ MORE

 3. 3. Inokulering med arbuskulär mykorrhiza inom landskapsrestaurering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ellinor Järlung; [2019]
  Keywords : arbuskulär mykorrhiza; inokulering; AMF; landskapsrestaurering; inokuleringsmetoder;

  Abstract : Landskapsrestaurering handlar bland annat om att återskapa de artrika naturlandskap som en gång funnits. Forskning inom lanskapsrestaurering behövs då många vilda arter försvunnit under det senaste seklet. READ MORE

 4. 4. Restaureringens betydelse för insekter i strandzonen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Oskar Johansson; Isak Landström; [2019]
  Keywords : akvatiska insekter; fisk; flottning; makroevertebrat; vattenekologi; älv;

  Abstract : Flottningen har varit en dominerande del av transporten för skogsråvara sedan skogsindustrierna började växa fram under mitten av 1800-talet. Trots att flottningen idag har upphört är effekterna fortfarande kvarvarande efter den flottledsrensning som utfördes i vattendragen. READ MORE

 5. 5. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Johanna Schroeder; [2018]
  Keywords : entita; mindre hackspett; taggbock; bokblombock; GIS; habitatmodell;

  Abstract : Det intensiva brukandet av svenska skogar har inneburit att många arter missgynnats och hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogslandskapet. Sverige har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och ett verktyg i detta arbete är att jobba med grön infrastruktur. READ MORE