Essays about: "restorativ"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word restorativ.

 1. 1. Det gröna andrummet i staden : små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellinor Svensson; Linnéa Thorstensson; [2023]
  Keywords : psykisk välbefinnande; restorativ; vardagsgrönska; stress; återhämtning; social hållbarhet och fickpark;

  Abstract : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för vilka kvaliteter Petriplatsen i Lund och Rundelsparken i Malmö har samt om dessa små offentliga urbana grönytor utgör restorativa miljöer i den täta staden. Metoden som använts var platsanalyser med utgångspunkt i två olika observationstillfällen. READ MORE

 2. 2. Allt rullar inte på : tillgänglighet för rullstolsanvändare i offentliga utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Andersson; [2022]
  Keywords : tillgänglighet; rullstol; rullstolsanvändare; landskapsarkitektur; hållbar utveckling; social hållbarhet; hinder; hjälpmedel; hälsoeffekt; utemiljö; restorativ utemiljö;

  Abstract : Rullstolsanvändare exkluderas från offentliga utemiljöer till följd av bristande tillgänglighet och hinder. Syftet med studien var att identifiera dessa fysiska hinder, hur de är ett problem för social hållbarhet, samt diskutera möjliga lösningar för att skapa ett tillgängligare och mer rättvist samhälle. READ MORE

 3. 3. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 4. 4. Restorativa miljöer i en virtuell verklighet : en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Hampus Härstedt; [2020]
  Keywords : virtual; reality; restorative; environments; nature; restorativ; natur;

  Abstract : Naturmiljöer har visat gång på gång att de är effektiva för att reducera olika typer av ohälsa som mental utmattning, fetma, diabetes med flera. Samtidigt har virtual reality de senaste decennierna börjat visa på potential inom vården, både som distraktion mot akut smärta och som ett effektivt sätt att arbeta med fobier. READ MORE

 5. 5. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Nora Dakic; [2020]
  Keywords : restorativa miljöer; restorativa värden; stress; återhämtning; miljöpsykologi; restorativ design;

  Abstract : Den urbana livsstilen har lett till att alltfler människor insjuknar i stressrelaterade sjukdomar. Bristande återhämtning gör att vi saknar de resurser som behövs för att hantera vardagens krav. Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter. READ MORE