Essays about: "resultatansvar"

Found 1 essay containing the word resultatansvar.

  1. 1. Nya Svenska Lantmännen och dess MO-organisation : agent- och transaktionskostnader till följd av resultatansvaret

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Sara Ovelius; Helena Thisner; [2001]
    Keywords : Svenska Lantmännen; marknadsområde; MO; ansvarsfördelning; delegering; resultatansvar; agentteori; transaktionskostnadsteori;

    Abstract : Den första januari 2001 fusionerade åtta av Sveriges lantmännenföreningar samt SLR till en rikstäckande förening, SvL. Denna delas in i marknadsområden, MO:n, vilka drivs med resultatansvar inför koncernstyrelsen. Genom MO:na bibehålls lokal kontakt med jordbruksproduktionen i landet. READ MORE